Orientering om spildevand - Oktober 2017: Fornuft og retssikkerhed - indtil videre

Torsdag d. 5. oktober 2017

Forvaltningen i Vordingborg kommune har fremsent et forslag til administrationsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land som vil påføre 2500-3500 borgere i kommunen en samlet udgift i størrelseorden 100-150 millioner kroner. For den enkelte borger kan udgiften blive i størrelsesordenen 75.000 -125.000 kroner.

 

Det til trods for, at der ikke er tidsvarende målinger for om det pågældende vandområde er forurenet ligesom der ikke er dokumentation for at det skyldes privat spildevand.
Derfor har en arbejdsgruppe, nedsat af Landsbyforum som er et dialogforum for kommunens 16 lokalråd, gjort indsigelser og påpeget de urimeligheder og manglende retssikkerhed der ligger i forslaget til administartionsgrundlaget.

 

Ud over at pege på disse forhold ser vi også, at indgrebet har et så uhørt stort omfang, at det vil have negativ effekt på regeringens og Vordingborg kommunes ambitioner om at støtte udvikling og tilflytning samt bevaring og istandsættelse af bygninger i det åbne land. Derfor mener vi, at kommunalbestyrelsen bør behandle denne sag lige så omhyggeligt som en kommunal investering i samme størrelsesorden.

 

Vores indsigelser, analyser og argumenter har nu mødt politisk forståelse. Først har Teknik og Miljøudvalget besluttet at sende forslaget til administrationsgrundlag tilbage til administrationen med pålæg om at indføre nedstående tekst i et kommende forslag til administrationsgrundlag for en revideret spildevandsplan.

 

"Før der træffes en afgørelse om at give et påbud til en ejendom om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens §30, vil der altid blive foretaget en konkret måling af den kemiske tilstand af det berørte vandområde. På baggrund af disse målinger foretages en vurdering som skal omfatte 1. påvisning af, at tilstanden er forringet som følge af udledning af husspildevand. 2. Vurdering af om rensning af husspildevand vil bidrage væsentligt til at vandområdet opnår dets målsætning. 3. Vurdering af om der er billigere foranstaltninger der kan opnå samme forbedring. I tilfælde af markandt forringet kemisk tilstand vil kommunen foretage supplerende målinger, for om muligt at påvise/identificere specifikke kilder til forureningen".


Senest har kommunalbestyrelse tilsluttet sig teksten og har sendt et brev til Miljøstyrelsen, hvor man meddeler at det er besluttet ikke at genoptage arbejdet med gennemførelse af
spildevandsplanen med følgende tekst:

 

Idet kommunalbestyrelsen "ikke finder, at grundlaget i form af tilstrækkelige målinger af
tilstanden i vandløbende er tilstede. Det skal påvises, at spildevand påvirker tilstanden i
kommunens vandløb førend påbud om forbedret spildevandsrensning genoptages".

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde og vil godt kreditere kommunalbestyrelsen for
politisk tæft i denne sag - og regner selvfølgelig med samme tæft af en kommende ny
kommunalbestyrelsen.

 

Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege

 

 

Vedhæftede bilag:

 

Download: 170810 Udkast til Administrationsgrundlag for forbedret spildevandsrensning i det aabne land.pdf (pdf - 431 kb)

 

Download: 170904 INFO arbejdsgruppe_Spildevandsrensning i det åbne land_Kommentar til Administrationsgrundlag.pdf (pdf - 96 kb)

 

Download: 170921 Status vedr spildevandsrensning i det åbne land.pdf (pdf - 140 kb)