Orientering om spildevand

24. marts 2023

Marts 2023: Indkaldelse til stiftede generalforsamling i
Der indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen Naturbaserede spildevandsløsninger ved Stege Nor.


23. marts 2023

Marts 2023: Arbejdsgruppen ansøger Grøn Pulje
Udvalget for bedre spildevandsløsning omkring Stege Nor har indsendt en ansøgning til Vordingborg kommunes Grøn Pulje


22. marts 2023

Marts 2023: Sådan beregner du hvad et fælles pileanlæg vil koste dig
Arbejdsgruppen har lavet et excel-ark til udregning af, hvad et fælles pileanlæg vil komme til at koste den enkelte beboer.


29. november 2022

November 2022: Arbejdsgruppe nedsat ang. alternativ spildevandsløsning
En arbejdsgruppe er blevet nedsat til at undersøge mulighederne for en alternativ løsning til kommunens kloakering.


2. september 2022

September 2022: Afsluttende notat
Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune har med stemmerne 19 for og 10 imod har besluttet at det åbne land omkring Stege Nor skal være kloakområde, hvilket betyder at omkring 140 ejendomme skal kloakeres. Et projekt som er beregnet til at koste omkring 45/50 millioner kroner. Svarende til omkring 320.000 kr. pr. ejendom.


17. december 2021

December 2021: "Der er spørgsmål der må rejses 2"
Læserbrev vdr. dokumentation, beregninger og analyser af forholdet mellem vedtagelsen om kloakering, de økonomiske konsekvenser og effekten i forhold til målsætningen om at opnå en god økologisk tilstand af vandkvaliteten i Stege Nor


29. november 2021

November 2021: "Der er spørgsmål der må rejses"
Læserbrev vdr. kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommunes vedtagelse af ny spildevandsplan 2021-2032 på mangelfuldt beslutningsgrundlag.


29. november 2021

August 2021: Brev til Klima og Miljøudvalget
Anmodning om aktindsigt i beslutningsgrundlaget for kloakeringen af 140 husstande ved Stege Nor


29. november 2021

Juni 2021: Åbent brev til kommunalbestyrelsen
Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune i forbindelse med behandlingen af en ny spildevandsplan for 2021-2032.


9. april 2021

April 2021: Landsbyforums høringssvar til ny spildevandsplan
Indsigelse til Vordingborg kommunes oplæg til en ny spildevandsplan 2021-2032 som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Landsbyforum


3. marts 2021

Marts 2021: Indsigelse mod ny spildevandsplan
I oplægget til den nye spildevandsplan 2021-2032 skriver kommunen at de påtænker at kloakere de ejendomme som ligger langs med Stege Nor. Hvilket betyde, at når først spildevandsplanen er vedtaget er der tvungen tilslutningspligt og at beslutningen ikke kan ankes.


18. januar 2021

Januar 2021: Orientering om ny spildevandsplan
Vordingborg kommune påtænker som en del af den nye spildevandsplan 2021-2032 at ændre kommunens tidligere krav om privat rensning af husspildevand for de ejendomme som har udløb til Stege Nor. Nu skal der istedet for foretages en offentlig kloakering.


5. januar 2020

Efterår 2019: Notat og breve til kommunalbestyrelsen
Dokumenter vedr. Spildevandsrensning i det åbne land:
1 Et notat som er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer
2. Et brev til Borgmesteren og formanden for klima og Miljøudvalget.
- skrevet i forbindelse med at kommunen har udsendt varsler og påbud til beboere som udleder spildevand til Præstø Fjord, men de skal læses som et generelt indput som vi senere kan få brug for når/hvis kommunen nærmer sig varsel og påbud til beboerne omkring Stege Nor.
3. Læserindlæg til Dagbladet Sjællandske og Ugebladet for Møn.


30. oktober 2019

Forår 2019: Brev til borgmesteren, Vordingborg kommune
Landsbyforum og Arbejdsgruppen for Spildevandsrensning i det åbne land mødtes d. 10. april, hvor vi sammen gennemgik udvalgets arbejde i de forløbne tre år, og samtidigt tog et kritisk blik på den nylige korrespondance med kommunen.


30. oktober 2019

Efteråret 2018: Brev til Vordingborg kommune - Klima og Miljøudvalget
Landsbyforum vil fastholde, at Klima og Miljøudvalget har truffet beslutninger på et
utilstrækkelig dokumenteret grundlag og i strid med den tidligere kommunalbestyrelses
beslutninger, da der efter vores bedste overbevisning, ikke er foretaget de konkrete
målinger og de vurderinger, som det tidligere Teknik og Miljøudvalg stillede krav om.


1. november 2018

Efteråret 2018: Korrespondance med Miljøstyrelsen
Vordingborg kommune har besluttet at genoptage påbuddene om
spildevandsrensning til beboere omkring Præstø Fjord og senere Stege Nor og derfor har arbejdsgrupppen under Landsbyforum/Vordingborg bedt om aktinsigt og
stillet 8 spørgsmål til hvordan Miljøstyrelsen når frem til betegnelsen "Økologisk dårlig
tilstand" for de to vandområder.


15. august 2018

Juni 2018: Brev til Vordingborg kommune
Forespørgelse om grundlag for genoptaget udsendelse af påbud om forbedret spildevandsrensning


9. januar 2018

Januar 2018: Status over spildevandsrensning i det åbne land


5. oktober 2017

Oktober 2017: Fornuft og retssikkerhed - indtil videre
Indlæg til pressen samt bilag vdr. debatten om administrationsgrundlaget for spildevandsrensning i det åbne land i Vordingborg kommune


30. december 2016

December 2016: Vil have friske øjne på Vandmiljøet i Stege Nor
Formanden for Teknik og Miljø, Vordingborg, har bedt Miljøministeriet om revurdering af vandmiljøet i Stege Nor som følge af lokalrådenes indsigelse mod Vordingborg kommunes oplæg til ny spildevandsplan.


18. august 2016

August 2016: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2024.
Høringssvar for Tillæg til Spildevandsplan tiltrådt af 16 Lokalråd i Vordingborg kommune


18. august 2016

August 2016: Brev til borgmesteren
Lokalrådene i Vordingborg Kommune gør indsigelse mod de påbud om Spildevandvandsrensning i det Åbne Land, der fremgår af Tillæg til Spildevandsplan.


24. juli 2016

Juli 2016: Tillæg til spildevandsplan Vordingborg kommune
Tillæg I til Spildevandsplan 2013-2024, Vordinborg kommune


24. juli 2016

Juni 2016: Orientering fra Milø- og Fødevareministeriet
Orientering om gennemføring af indsatserne i vandområdeplanerne


22. juli 2015

Juni 2015: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse


6. april 2015

Marts 2015: Indsigelse mod Naturstyrelsens udtalelser over de statslige vandplaner 2009-15.
Et tillæg til vores klage à november 2014


8. december 2014

November 2014: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet
Klage over, at Naturstyrelsen fastholder sit krav om privat spildevandsrensning ved Stege Nor.


17. oktober 2014

August 2014: Høringssvar til Miljøministeriet/Naturstyrelsen
Miljøministeriet/Naturstyrelsen har fremlagt et notat om ændringer til den første vandplan (2010-2015) som er i supplerende offentlig høring. Et notat som skal danne grundlag for et udkast til et nyt lovforslag, som vil blive fremlagt af miljøministeren omkring december 2014.


16. oktober 2014

Maj 2014: Læserbrev - Vi fastholder!!
Som udgangspunkt fastholder bestyrelsen for Beboerforeningen: De Søndre Byer, at der ikke skal stilles skærpede krav til rensning af det private spildevand fra de
husstande som udleder til Stege Nor.


15. juli 2014

Juli 2014: Forløbsbeskrivelse: Beboerforeningen vs Vordingborg kommune
Spildevandsplan 2009-2024
Da beboerforeningen i starten af september 2011 bliver bekendt med, at området omkring Stege Nor ikke skal kloakeres, men at de enkelte husstande skal have etableret et privat rensningsanlæg, besluttede bestyrelsen, at det var tiden til at gå konkret ind i sagen, og sætte en undersøgelse i gang. Det blev et længere forløb end vi havde forudset. Så for at fastholde overblikket har vi udarbejdet en forløbsbeskrivelse.


16. juni 2013

Juni 2013: Nu må det stoppe!
Læserbrev vdr. høringssvar til Vordingborg kommunes spildevandsplan.


15. juni 2013

Juni 2013: Høringssvar til Vordingborg kommunes spildevandsplan 2013-2024
Høringssvar til Vordingborg kommunes spildevandsplan 2013-2024
– specifikt til afsnittet om det åbne land