Om Beboerforeningen: De Søndre Byer

Beboerforeningen: De Søndre Byer blev stiftet tirsdag den 25.september 2001 ved et møde i Tøvelde forsamlingshus, hvor 43 beboere var mødt op. 35 beboere meldte sig ind med det samme.

Baggrunden for stiftelsen var det sammenhold, der var skabt i landsbyerne i forbindelse med en ansøgning om opførelse af en svinefarm i landsbyen Bissinge. Efter en vellykket afslutning - ansøgningen blev trukket tilbage efter de massive protester og borgermøder - blev en gruppe af beboere enige om at forsøge at danne en beboerforening for at fastholde det sammenhold og den dialog, som var opbygget under protesten mod svinefarmen.

 

På det stiftende møde blev det gjort klart, at det ikke var foreningens mål at "grave grøfter" mellem tilflyttere og landbruget, men forsøge at lægge rammerne for et fællesskab, der byggede på de historiske værdier for området.

 

Beboerforeningens formål skulle være at forene de modsætninger, der måtte være mellem tilflyttere og de med tilknytning til det gamle landsbysamfund og landbruget, så man gennem dialog og samarbejde kunne være med til at skabe en social og kulturel udvikling af De Søndre Byer.

 

At foreningen skulle stiftes og udvikles gennem dialog og samarbejde, blev slået fast under debatten om vedtægterne. Det blev vedtaget, at der skulle sikres en demokratisk proces, som bygger på dialog mellem beboerne. Der kan ikke træffes beslutninger ved afstemning, men ved at tale sig frem til enighed. Såfremt enighed ikke kan opnås, skal mindretallets synspunkter og argumenter også fremlægges.

 

Et andet princip der blev slået fast var, at der ved valg til bestyrelsen skulle tages hensyn til køn og repræsentation fra de 4 landsbyer. Ved det efterfølgende valg blev dette opfyldt, da alle de 4 landsbyer blev repræsenteret, og vi fik en bestyrelse bestående af 3 kvinder og 2 mænd.

 

Endvidere blev det fastslået, at foreningen ud over at arbejde for en bæredygtig udvikling af vores område og varetage fællesskabets opgaver også skulle virke som talerør overfor offentlige myndigheder.

 

Efter en positiv udveksling af synspunkter, hvor en udtalelse fra en af beboerne:

 

"En beboerforening er ikke en måde at skabe modsætninger på, men et instrument til at skabe rammerne for en positiv dialog og et godt naboskab"

 

blev mere og mere fremherskende, blev foreningen stiftet og vedtægterne godkendt.

 

 ----

 

Jubilæumshæfte

 

I forbindelse med Beboerforeningens 10 års jubilæum i 2011 er der udgivet et hæfte: "Beboerforeningen: De Søndre Byer 10 år", hvor der med udgangspunkt i referater fra de 10 års generalforsamlinger er beskrevet de sager, aktiviteter og resultater som beboerforeningen har beskæftiget sig med. Hæftet er en del af beboerforeningens projekt: "De Søndre Byer - Levende landsbyer", hvor formålet er at synliggøre, hvad der sker i landsbyerne indenfor erhverv, kunst og kultur.

 

Hæftet kan rekvireres ved henvendelse til Mogens Bengtsson på mail: karetmagerhuset@dlgmail.dk