Orientering om spildevand - Januar 2018: Status over spildevandsrensning i det åbne land

Tirsdag d. 9. januar 2018

 

Til medlemmerne i Beborforeningen: De Søndre Byer.

Forord

 

Efter mange års ensom kamp for at få fornuft, rimelighed og retsikkerhed ind i Vordingborg Kommunes spildevandsplan, er der nu skabt et fællesskab for en samlet kamp. Landsbyforum - som er et dialog og samarbejdsforum for kommunens 16 lokalråd, har etableret en arbejdsgruppe som har til opgave at koordinere problemstillinger og oplysninger, så man i fællesskab bestående af personer på tværs af kommunen.

 

Kampen har tidligere været en kamp mod embedsmandsvældet i kommunen, men efter at arbejdsgruppen har henvendt sig direkte til de lokale politikere indenfor de forskellige partier er forståelsen for vores dokumentation og krav vokset stille og roligt så vi i dag har en politisk opbakning mod embedsmændende i administrationen som har valgt at følge de statlige oplæg til punkt og prik, uden at have øje for de muligheder kommunen har får at tage højde for lokale forhold i forbindelse med rensning af husspildevand.

 

Arbejdsgruppen opgave er, at undersøge, analysere og skaffe dokumentationsmateriale til de indsigelser som Landsbyforum skal rejse overfor kommunen på vegne af borgerfællesskabet, og som skal sikre den enkelte husejer mod tilfældigheder og manglende retssikkerhed.


Arbejdsgruppen består af:
Lars Skov Andersen, Vestmøn
Ole Gunnar Petersen, Præstø,
Jens Borgmand, Østmøn
Jørn Rasmussen, Vordingborg
Mogens Bengtsson, Stege og Omegn.

 

 

Status


Miljøstyrelsen har haft en ny vejldening til kommunerne vedr. spildevandsrensning 2017- 2024 i offentlig høring hvor bl.a. Landsbyforum i et 24 sider langt høringssvar (se vedlagte) har gjort indsigelser og dokumenteret nogle grundlæggende fejl og fortolkninger af EU`s vandrammedirektiv som er udgangspunkt for de statslige vandplaner.

 

Samtidig har embedsmændene i administrationen i Vordingborg kommune udarbejdet et oplæg til administrationsgrundlag vedrørende påbud om spildevandsrensning i det åbne land.

Begge oplæg tager udgangspunkt teksten:

"I den statslige udpegning af indsatskrav i forhold til reduktion af tilledt spildevand fra den spredte bebyggelse er tilstrækkelig materiale til, at kommunen kan meddele den enkelte ejendom påbud om forbedret spildevandsrensning, når ejendommen befinder sig i oplandet til det pågældende område".

 

Det strider efter Landsbyforums mening mod nogle af de bærende principper i EU´s vandrammedirektiv - nemlig proportionalitetsprincippet, nærhedsprincippet og nødvendighedsprincippet som er principper der skal sikre borgerne mod vilkårlighed og overgreb fra myndighedernes side.

 

Det er Teknik og Miljøudvalget samt kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune nu blevet enig med os i og har besluttet at:

 

"Før der træffes en afgørelse om at give et påbud til en ejendom om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelsesloven § 30, vil der ALTID blive foretaget en konkret måling af den kemiske tilstand af det berørte vandområde. PÅ baggrund af disse målinger foretages en vurdering, der skal omfatte:
1. Påvisning af at tilstanden er forringet som følge af husspildevand.
2. Vurdering af om rensning af husspildevand vil bidrage VÆSENTLIGT til at vandområdet
opnår dets målsætning.
3. Vurdering af om der er billigere foranstaltninger der kan opnå samme forbedring.
4. I tilfælde af markant forringet kemisk tilstand vil kommunen foretage supplerende

målinger, for om muligt at påvise/identificere specifikke kilder til forureningen".

 

Og med det som udgangspunkt meddelt Miljøstyrelse (som den første kommune i Danmark) at man ikke kan basere sig udlukkende på de statlige udpege indsatsområder og på den baggrund har sat alle påbud ud af kraft, indtil man har foretaget lokale målinger og undersøgelser af de enkelte vandområder - samt sat økonomi af til undersøgelserne.

 

Nu har også en domstol ved retten i Roskilde underbygget Landsbyforums dokumentation og fortolkning og Vordingborg Kommunens politiske beslutning med en retsafgørelse i en sag mellem Roskilde Kommune og en borger. Dommen siger:

 

"Roskilde kommunes påbud til tiltalte om forbedret spildevandsrensning ALENE er baseret på data fra Dansk Vandløbs Faunaindeks hvoraf det fremgår at vandkvaliteten er forringet og derved ikke opfylder målsætningen, men at de anguivne data ikke definerer, hvad den givne forureneing skyldes
Og da det fremgår af Miljøministeriets høringsnotat fra december 2011, at statens overvågningsprogram ikke kan erstatte behovet for konkret dokumentation, findes der under de foreliggende omstændigheder IKKE at være dokumentation for, at det er splidevand, der har forurenet det pågældende vandområde i et omfang der gør, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt.
Betingelserne i spildevandsbekendtgørelsen § 35. stk. 1 nr.3 for at meddele påbud om forbedret spildevandsafledning er herefter ikke opfyldt, hvorfor tiltalte frifindes".
(fremhævelserne Alene og Ikke er mine).


Oven i Landsbyforums indsigelser og dokumentation samt Vordingborg kommunes politiske beslutning, skriver Dagbladet Sjællandske lørdag den 25. november 2017:
"denne dom af særlig interesse for de omkring 1.500 husejere som administrationen har udpeget til at blive pålagt tvangskloakering. Et påbud som Teknik og Miljøudvalget har sagt blankt nej til på trods af, at miljøstyrelsen presser på for at få forbedret vandkvaliteten af Præstø fjord og Stege Nor".

 

I forlængelse af artiklen udtaler formanden for Teknik og Miljøudvalget i Vordingborg
Kommune Thomas Christfort:

"Vi har ramt midt i skiven. Vi vil have dokumenteret om det er husspildevand fra hver enkelt lodsejer, der er skyld i forureningen af vandløb og fjorde. De centrale data viser jo ikke hvor forureningen kommer".


Denne dom er nu anket af anklagemyndigheden på vegne af Roskilde Kommune og med støtte fra Kommunernes Landsforening, da afgørelsen vil få principiel betydning for påbud om husspildevand i hele Danmark.

 

Så nu er Landsbyforum (arbejdsgruppen) ikke alene op mod embedsmændene i Vordingborg kommune, men også i Miljøstyrelsen og kommunernes landsforening - vi tager gerne kampen op - men lad os lige se hvad ankesagen ender med.

 

Lige her til sidst:
Landsbyforum følger ikke denne sag til dørs fordi vi er modstandere af et renere vandmiljø og sikring af drikkevandet i vores områder - TVÆRTIMOD, vi gør det for at sikre fornuft, rimelighed og retsikkerhed for de borgere der har udsigt til at skulle betale mellem 75.000 kr. og 125.000 kr. for at rense deres husspildevand uden garanti for at de forurener eller at rensningen virker.

Mogens Bengtsson.

 

 

Download: Høringssvar fra Landsbyforum (pdf - 248 kb)