Orientering om spildevand - August 2021: Brev til Klima og Miljøudvalget

Mandag d. 29. november 2021

                                                                                                         Bissinge 24.august 2021.

 

Til Klima og Miljøudvalget
Att. Else Marie Langballe Sørensen

Vedr. Aktindsigt i beslutningsgrundlaget for beslutningen om at kloakere 140 husstande
som har spildevandsudløb til Stege Nor.

 

Velkommen tilbage fra sommerferie og den politiske hverdag.


Med stemmerne 19 for og 10 imod har kommunalbestyrelsen vedtaget administrationens
oplæg til en ny spildevandsplan for Vordingborg kommune, herunder beslutningen om at
kloakere 140 husstande rundt om Stege Nor.


Siden 2008 har jeg på vegne af Beboerforeningen; De Søndre Byer været i dialog med
diverse miljøudvalg og administartionen om manglende dokumentation og rimelige
argumenter, samt om former for eventuel rensning af husspildevand herunder også
kloakering. Denne løsning er gang på gang blevet afvist med, at det ville være en alt for
dyr løsning at kloakere. Så nu rejser der sig det spørgsmål: Hvorfor nu denne kovending ?
Hvilken dokumentation er der for, at beslutningen om kloakering af 140 husstande rundt
omkring Stege Nor lever op til - og overholder proportionalitetsprincippet om, at der skal
være et rimeligt forhold mellem indgrebets karakter, de økonomiske konsekvenser og
indgrebets effekt.


Da jeg går ud fra, at der er foretaget en sådan analyse og beregninger som grundlag for
beslutningen om kloakering - og da jeg går ud fra, at det er den analyse der har dannet
grundlag for flertallets beslutning. - vil jeg som en af de berørte borgere anmode om at få
følgende tilsendt, da jeg påtænker at klage til ombudsmanden vedrørende den efter min
opfattelse mangelfulde politiske beslutningsproces. Specielt i forhold til spørgsmålet om
proportionalitet som blev rejst på kommunalbestyrelsesmødet af Eva sommer Madsen V.


Det jeg ønsker at få tilsendt er:

 

1. Analysen af Indgrebets karakter
Her vil jeg godt se dokumentation for, at beslutningen om kloakering af 140
husstande rundt om Stege Nor står i rimelig forhold til Miljøstyrelsens vurdering af
at husspildevand kun udgør 3% af den samlede årsag til at de har erklæret Stege Nor
for i økologisk dårlig tilstand.

2. Analysen af de Økonomiske konsekvenser.
Her vil jeg godt se en oversigt om de samlede økonomiske konsekvenser ved at
rørlægge en strækning incl.pumper rundt om Stege Nor til rensningsanlægget i Stege -
samlet omkring 18 kilometer, samt en gennemsnitberegning af hvd det koster den
enkelte husejer at blive tilsluttet incl. udgiften til tilslutning mellem hus og
hovedledning og den årlige spildevandsafgift.


3. Analysen af Indgrebets effekt.
Her vil jeg godt se en dokumentation for effekten på Stege i forhold til Stege
Nor "dårlige økologiske tilstand" ved at holde husspildevand som kun udgør 3% af
årsagen til den økologiske dårlige tilstand, ude af Norets vandområde. Eller sagt på en
anden måde. jeg vil godt have dokumentation for at det afhjælper den dårlige
økologiske tilstand - og at vandområdet kvalitet bliver bedre.


Da jeg går ud fra, at årsagen til kravet om kloakering for de husstande som har
spildevandsudløb til Stege Nor er, at medvirke til at vandkvaliteten forbedres til i
økologisk god tilstand - og ikke bare en kloakering for at slippe for mere "bøvl" med
statsadministrationen i København ?


Her til sidst, så vil jeg lige huske jer på, at Miljøstyrelsen i et svar til mig peger på andre
faktorer, ud over husspildevand, som årsag til Norets dårlige økologiske tilstand. Her
tænker jeg på landbrugets bidrag og bidraget for de områder som kommunen har ansvar
for.


Derfor vil jeg godt have svar på:


Hvilke indgreb har kommunen tænk sig i forhold til landbruget med jorde ned til Stege
Nor, som i følge Miljøstyrelsen bidrager med 73% til Norets dårlige økologiske tilstand?
Et landbrug som i følge landbrugspakken i 2016 skal skære væsentligt ned på deres
udledning af kvælstof.


Hvad har kommunens tænk sig at gøre i forhold til overløb fra byer og veje rundt om
Noret samt overløb fra det kommunale rensningsanlæg i Stege, som i følge Miljøstyrelsen
bidrager med 23% til Norets dårlige økologiske tilstand?


I en forventning om en hurtig tilbagemelding.


Med venlig hilsen


Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege