Orientering om spildevand - Juli 2014: Forløbsbeskrivelse: Beboerforeningen vs Vordingborg kommune

Tirsdag d. 15. juli 2014

Spildevandsplan 2009-2024


I forbindelse med vores indsigelser i sagen om privat spildevandsrensning for beboere omkring Stege Nor skal det nævnes, at beboerforeningen: De Søndre Byer er enig med Vordingborg kommune i vigtigheden af, at sikre et renere naturmiljø og en bæredygtig udvikling, hvilket også fremgår af foreningens formål som er:

At sikre en bæredygtig udvikling for mennesker, natur, erhverv og infrastruktur i de områder som omfatter De Søndre Byer, og virke som talerør overfor offentlige myndigheder.

At medvirke til en smuk og harmonisk udvikling og udformning af området og varetage opgaver som følger af fællesskabets beslutninger.

Det er et formål, som forpligter os til at bruge vores demokratiske ret til at gøre indsigelse og anke sager og beslutninger som får konsekvenser for vores område, og som ikke er præget af fornuft og balance. Det er ikke første gang vi benyttet os af vores ret til at gøre indsigelser og anke. Det har vi f.eks. tidligere gjort i forbindelse med ansøgninger om etablering og udvidelse af svinefarme. Udspredning af gylle, kvælstof og sprøjtemidler til skade for miljøet. Samt ved opsætning af vindmøller som ødelækker freden og helheden i det åbne land.

Da spildevandsplanen, efter vore mening, hverken er præget af fornuft og balance, eller lever op til de krav som indgår i den miljøvurdering som skal foretages, inden den politiske beslutning om gennemførelse af planen tages.

Da beboerforeningen i starten af september 2011 bliver bekendt med, at området omkring Stege Nor ikke skal kloakeres, men at de enkelte husstande skal have etableret et privat rensningsanlæg, besluttede bestyrelsen, at det var tiden til at gå konkret ind i sagen, og sætte en undersøgelse i gang.

Det blev en større omgang, og et længere forløb end vi havde forudset. Så for at fastholde overblikket har vi udarbejdet en forløbsbeskrivelse.

Forløbsbeskrivelse

9. september 2011,kontaktes Vordingborg kommune, og vi får kontakt til Signe Niclasen, Miljøafdelingen, som sender os en oversigt over kommunens planer for rensning af spildevand i det åbne land (bilag 1).

27. september 2011, giver vi en orientering (med baggrund i kommunens oversigt) på den årlige generalforsamling, hvor vi samtidig havde inviteret en repræsentant fra BIOKUBE, et firma som levere løsninger til spildevandsrensning.
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen skulle holde kontakten til kommunen og følge udviklingen, samtidig med at man skulle kontakte andre landsbysamfund for udveksling af erfaringer og gode ideer.

30. januar 2012. Bestyrelsesmøde hvor vi efter en orientering fra kommunen om at der ikke for vores område sker noget vedr. spildevandsplanen de næste par år, og at der vil blive fremlagt en ny plan til offentlig høring i 2013. Det er også på dette møde at de første tanker om at danne et eller flere spildevandslaug.

27. september 2012. Generalforsamlingen bliver orienteret om at der ligger en melding fra kommunen om at vores område. D.v..s de husstande der udleder spildevand til Stege Nor skal regne
med at få en henvendelse om rensning i 2014. Generalforsamlingen beslutter at vi skal udarbejde et høringssvar når den nye spildevandsplan kommer i høring og samtidig arbejde på at få skabt rammerne for etablering af et spildevandslaug.

3. december 2012. Møde med en bestyrelse fra Røddinge som dels har dannet et spildevandslaug og dels havde besluttet at lave et fælles pilerensningsanlæg. Vi fik en række gode råd og vejledninger ud fra deres erfaringer som vi besluttede at arbejde videre med.

4. februar 2013. Bestyrelsesmøde hvor vi lægger nogle rammer for hvordan vi eventuel skal danne nogle spildevandslaug. Vi besluttede at overveje om vi ikke skal lave flere spildevandslaug (måske med en fælles overbygning) fordi der vil være forskellige muligheder i de enkelte landsbyer.
Vi besluttede også at vente til vi fik set det kommende oplæg til en ny spildevandsplan.

24. april 2013:Kommunens har sendt den nye spildevandsplan 2013-2224 til offentlig høring frem til 26.juni 2013. Heraf fremgår det at området/husstande omkring Stege Nor skal begynde at rense spildevand for fosfor og organisk materiale (OP) fra 2014.
Planen kan læses på kommunens hjemmeside.

11. juni 2013: Inden vi udarbejder et høringssvar sender vi en række spørgsmål, og ønske om eventuel aktindsigt, til miljøministeriet vedrørende EU-direktivet, det danske lovgrundlag og kommunens sagsbehandling. De kan ikke svare på spørgsmålene da det ikke er deres område, men sender dem videre til Naturstyrelsen.

Den 18. juni får vi svar fra Naturstyrelsen. (bilag 2).

16. juni 2013. Beboerforeningen fremsender sit høringssvar, som dels har et generelt indhold og dels et specifikt i forhold til rensning i det åbne land, og endelig er der et afsnit med forslag til forandringer. Vi får tilbagemelding fra kommunen om at de har modtaget vores høringssvar den 2.juni 2013. (bilag 3).

21. juni 2013. Vi reagerer yderligere ved at skrive en artikel, som under overskriften: Nu må det
stoppe, optages i Dagbladet Sjællandske og Sydsjællands Tidende. Her tager vi afstand til planens udgangspunkt og rensekrav. (Artikel 1).

24. september 2013. Generalforsamlingen orienteres om oplægget til den nye spildevandsplan og vores høringssvar. Samtidig er vi blevet orienteret om, at miljøudvalget har udsat behandlingen og bedt forvaltningen om at undersøge hvad man gør i andre kommuner samt finde frem til billigere løsninger ...... er det en første opblødning mod fornuft og balance?

Generalforsamlingen beslutter at vi skal kontakte Ministeren for By, Bolig og Landdisstrikter.

31. oktober 2013, skriver vi under overskriften et brev til By, Bolig og Landdistriktsminister Carsten Hansen, hvor vi ridser de forskellige problemstillinger op og kommer med nogle forslag til løsning af de økonomiske problemer. Vi sender med kopi af brevet til miljøminister Ida Auken (sagen er hendes område) og til Erhvervs –og Vækstminister Henrik Sass Larsen (banker og kreditforeninger er under hans område). Vi får svar den 19.december 2013. (bilag 4).

12. december 2013. Her godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplan 2013 -2024.
Beboerforeningens bestyrelse beslutter at bringe sagen op på de lokalpolitiske plan, og ønsker spildevandsplanen på dagsorden på Stege og Omegns lokalråds dialogmøde med repræsentanter fra de politiske partier som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

3. marts 2014. Under overskriften: Fængsel og tvangsaktion eller fornuft og balance blev der afholdt Dialogmøde, hvor omkring 60 borgere stillede kritiske spørgsmål til spildevandsplanen som lokalpolitikerne desværre ikke var klædt godt nok på til at give svar på.
De indrømmede da også deres manglende viden på specifikke (men grundlæggende) spørgsmål, men henholdt sig til at Vordingborg kommune var forpligtet til at overholde loven!
Så det var godt at vi inden mødet havde fået en henvendelse fra teknik og miljøforvaltningen om et møde hvor vi kunne få svar på de mere konkrete spørgsmål vi havde til spildevandsplanen.

11. marts 2014, blev der afholdt møde med teknik og miljøforvaltningen hvor forvaltningen gennemgik spildevandsplanen og de krav som der ville blive stillet til husejere omkring Stege Nor, herunder at igangsættelse af rensningskravene var udsat fra 2014 til 2015. Herefter gik vi over til debatten hvor der blev stillet en række konkrete svar og givet en række udflydende svar. Da vi ikke var tilfreds med svarene blev spørgsmålene senere sendt til forvaltningen.

Svarene kom den 8.april 2014. (bilag 6).

16. marts 2014. Spørgsmålet om Stege Nor er en sø i forbindelse med spildevandsplanen og et Nor i forhold til landbrugets udbringning af gylle, NPK-gødning, sprøjtemidler og slam var et af de spørgsmål der ikke blev afklaret. Derfor sendt vi spørgsmålet videre til Naturstyrelsen, som svarede den 3.april 2014. (bilag 7).

14. april 2014. Et andet grundlæggende spørgsmål som ikke blev afklaret var spørgsmålet om der var lavet en miljøvurdering af Stege Nor og området omkring De Søndre Byer derfor sendt vi spørgsmålet tilbage til forvaltningen. Forvaltningen svarede tilbage den 22.april 2014. Vi er ikke tilfreds med svaret, og det er et punkt som vi vil vende tilbage til. (Bilag 8).

14. april 2014. Samme dag sendte vi et ønske til Naturstyrelsen om at få at vide hvornår og hvor tit der bliver taget prøver samt en oversigt over prøver taget fra 2002 til 2014, samt en afklaring på hvad der indgår i undersøgelserne. (bilag 9). Vi har endnu ikke modtaget svar.

!4. april 2014. Samme dag bringes et interview med Mogens Bengtsson i Sydsjællands Tidende hvor han under titlen: "Der er ikke så dejligt ude på landet" rejser nogle af de spørgsmål som ikke er besvaret og peger på de konsekvenser spildevandsplanen giver for områdets beboere. (Artikel 2).

23. april 2014. Artiklen følges op ad endnu en artikel i Sydsjællands Tidende med Hans Andersen, Charlotte Bentzen og Jan Holm alle beboere i Tøvelde, hvor de under overskriften: Forklaringerne mangler i ny kloaksag fortæller om hvilke konsekvenser det vil få for dem hvis spildevandsplanen gennemføres. (Artikel 3).

30. april 2014. Her kan Sydsjælland Tidende, i forbindelse med et interview med formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort, fortælle at spildevandsplanen er udsat på ubestemt tid og skal genovervejes. (Artikel 4).

7. maj 2014. Møde med Sydsjællands Tidende for et dobbelt interview med Thomas Christfort formand for miljø og teknik i Vordingborg Kommune og Mogens Bengtsson og Karen Syberg om afklaring af uenigheder, den nye situation med udsættelsen, ønsker og fremtidige samarbejde. (artikel 5).

20. maj 2014. Som et led i vores undersøgelse om privates forbrug af rengøringsmidler som indeholder fosfor har vi afprøvet et spørgeskema som viste at det er minimalt hvad der bruges af midler i dagligdagen som indeholder fosfor. Samtidig har vi stillet nogle spørgsmål til forbrugerrådet,
Her har vi fået svar den 21.maj 2014 (bilag 10).

21. maj 2014. Orientering til Vestmøn lokalråd om forløbet, og et forslag om at inviterer alle Vordingborg kommunes 16 lokalråd til et møde, med det formål at orientere lokalrådene om den nuværende spildevandsplans krav og konsekvenser, samt en dialog om at stå sammen i det videre forløb og udarbejdelse af et fælles høringssvar til den kommende offentlige vandplan, samt den efterfølgende kommunale spildevandsplan.

Der blev sendt invitation til Landsbyforum som skulle have lokalrådsformandsmøde den 22.maj.

26. maj 2014. Positiv tilbagemelding fra Landsbyforum hvor de anbefaler, at vi gennem Stege og Omegns lokalråd sender en invitation til de øvrige lokalråd i Vordingborg kommune. (bilag 11).

10. juni 2014. Under overskriften i Ekstra Bladet: Ingen skal i kloak-fængsel: Minister finder en løsning, siger Miljøminister Kirsten Brosbøl: ”Det er ikke en forbrydelse at være fattig” og lover at regeringen vil komme de boligejere som har svært ved at betale for rensning af spildevand og kloakering til hjælp, og hun vil være klar med et nyt lovforslag til efteråret. (bilag 12).

15. juni 2014. Som opfølgning på Ekstrabladets artikel sendte vi en mail til Miljøministeren får at præcisere, at hun i forbindelse med udarbejdelse af et nyt lovforslag til en vandplan, som vil være udgangspunkt for en senere kommunal spildevandsplan at hun selvfølgelig også skal være opmærksom på de problemstillinger som gælder spildevandsrensning i det åbne land. Samtidig gjorde vi hende opmærksom på vores tidligere skrivelse af 31.oktober 2013. (bilag 13).

Samtidig rykkede vi Naturstyrelsen for svar på de spørgsmål vi har stillet i en mail den 14.april

2014 om udtagelse af vandprøver i Stege Nor (bilag 14).

14. juli 2014. Vi får svar fra Miljøministeriet på vores henvendelse den 15.juni 2014 (bilag 13). Svaret er holdt på det generelle niveau, men oplyser dog at miljøministeren vil fremsende et lovforlag i efteråret 2014 om hjælpemuligheder for trængte grundejere. Samtidig bliver det oplyst at der netop er udsendt 1.generation af den nye vandplan til offentlig høring (30.juni-26.august), og at 2.generation forventes udsendt til 6 måneders offentlig høring omkring december 2014 (bilag 15).


Alle bilag kan rekvireres ved henvendelse til karetmagerhuset(a)dlgmail.dk