Orientering om spildevand - Juni 2013: Høringssvar til Vordingborg kommunes spildevandsplan 2013-2024

Lørdag d. 15. juni 2013

Høringssvar til Vordingborg kommunes spildevandsplan 2013-2024
– specifikt til afsnittet om det åbne land

 

Generelle bemærkninger til afsnittende om det åbne land (1,4 – 8.1 – 8.2). 

 

Som udgangspunkt er vi enige i det overordnede mål om sikring af et rent miljø for mennesker og natur, men vi mener samtidig, at sikringen og forskellige løsninger må have en fornuftig sammenhæng mellem miljøbeskyttelse, forureningsgrad og økonomi. 

 

Det åbne land består i stor udstrækning af spredt bebyggelse i områder hvor der dyrkes intensivt industrilandbrug. Den spredte bebyggelse betyder, at de forskellige husstandes spildevand har en lang vej til udledningssteder. Det meste af vejen løber spildevandet ofte i mange hundrede meter dræn inden det løber ud i åer og søer – og videre til forskellige udledningssteder. Derved er det meste af spildevandet forsvundet undervejs – sivet ud i den jord hvor industrilandbrugene i forvejen oversprøjter markerne med sprøjtemidler, kvælstoffer og husdyrgødning (gylle med bl.a. medicinrester), som både nedsiver i jorden og løber til de samme åer, søer og udløbssteder som husstandsspildevandet. 

 

Vores område (De Søndre Byer) har udløbssteder til Stege Nor hvor også overskydende vand fra Stege og Lendemarke løber til Noret og til Østersøen som forurenes og påvirkes af den globale forurening. 

Samtidig skrives der i Niras konsulentrapport (som er vedlagt som bilag) i forbindelse med Stege Nor ”at den umiddelbare trussel i området er eutrofiering (stor algevækst på grund af overbelastning af fosfor fra husholdningerne og nitrat fra landbruget) forstærket af ringe vandudskiftning i området”.  

Så inden man beslutter sig til forslag som skal løse forureningen og klimaudfordringen er man er nød til at stille spørgsmålet: Hvem forurener? Hvem skal betale? Hvor meget hjælper det? 

 

Vores vurdering er, at det er en urimeligt stor udgift. Omkring 100.000 kr. (kommunens egne beregninger) og samlet for vores område - 140 husstande x 100.000 kr. = ca. 13/14 million kr., som man pålægger den enkelte husstand og et samlet lille landsbyområde, i forhold til den lille del af forureningen vi som borgere bidrager til forureningen. Dette set i lyset af at vi bliver færre og færre faste beboere, og samtidig bliver flere og flere ældre der bruger mindre og mindre vand end tidligere – og dermed også leder mindre og mindre spildevand ud i Noret.  

 

Den fremlagte spildevandplan er derfor ikke kun urimelig og uansvarligt overfor den enkelte beboer i det åbne land, men vil også være stærk medvirkende til at forstærke og fremme den øgede flugt fra de små landsbysamfund og landdistrikterne – igen set i lyset af andre miljø og klimamæssige krav som den enkelte husstand vil blive stillet overfor i de kommende år. 

 

Vi kræver derfor, at ovenstående bemærkninger samt nedstående krav indarbejdes i den endelige spildevandsplan. 

  • I afsnit (8.3 og 8.3.3) om det åbne land skal generalisering af rensningskravet til alle boliger fjernes og erstattes af en vurdering i af den enkelte husstands forurening, set i lyset af vandforbrug/udledning, afstand til udløb, samt forurening fra andre kilder f.eks. industrilandbruget og overløb fra byområder. 

  • I afsnittet om krav til spildevandsrensning er vi enige i kravet om etablering af trekammertank, men at det sammen med kravet/påbuddet om yderlige rensningsanlæg skal ændres til, at det skal ske i forbindelse med salg/ny køb af ejendommen (ligesom ved kravet om tilslutning til vandværk).  
  • I afsnit (8.4) om fællesanlæg skal oplæggets tidsfrist ændres fra ”skal man ansøge om disse projekter i god tid – optimalt i planens høringstid” til ” Når et områdes beboere er blevet orienteret om kommunens krav ved et fælles orienteringsmøde”. 

  • I afsnit (11.6) om påbud skal tidsfristerne ændres fra 2 uger til 6 uger (i forhold til en samlet løsning fra lokalområdet). Varsling/indsigelse skal forlænges fra 3 uger til 6 uger (så der kan nås at indsamle dokumentation for indsigelsen). Tidsfristen fra påbuddet til gennemførelsen skal forlænges fra 1 år til 3 år (af hensyn til husstandenes økonomi, lokal strategi og etablering).  

  • I afsnit (11.7.3) om nedsivning af spildevand er vi enige i ønsket om drikkevandsbeskyttelse, men der skal gives øget mulighed for nedsivningsanlæg i områder hvor der i forvejen drives intensivt industrilandbrug , her er i forvejen givet tilladelse til nedsivning af bl.a. sprøjtemidler, husdyrgødning (gylle) m.m., da jordlagene og undergrundens beskaffenhed er undersøgt i forbindelse med godkendelser. 

 

På vegne af Beboerforeningen: De Søndre Byer 

 

Mogens Bengtsson (Formand)                                                

Holtegårdsvej 13, Bissinge                          

4780 Stege 

 

Fakta

Beboerforeningen: De Søndre Byer repræsenterer omkring 140 husstande i landsbyerne Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde og Svensmarke.