Orientering om spildevand - Juni 2013: Nu må det stoppe!

Søndag d. 16. juni 2013

Vordingborg kommune har udsendt et oplæg til en spildevandsplan som vil ramme over 5.000 boligejere i det åbne land og vil koste hver husstand omkring 100.000 kr. (kommunens tal). Det mener vi er helt ude i hampen – de må have røget noget af det inde på rådhuset!!  

Derfor har vi brugt vores demokratiske ret til at gøre indsigelse. 

 

Som udgangspunkt er vi enige i det overordnede mål om at sikre et rent miljø for mennesker og natur. Men vi mener samtidig, at forslagene til hvordan det skal ske, må have en fornuftig sammenhæng mellem miljøbeskyttelse, forurener, forureningsgrad og økonomi.  

 

Det åbne land består i stor udstrækning af spredt bebyggelse i områder, hvor der dyrkes intensivt industrilandbrug. Den spredte bebyggelse betyder, at de enkelte husstandes spildevand har en lang vej fra egen opsamlingstank (som i øvrigt bliver tømt 1-2 gange om året) til udledningsstedet. 

 

Det løber ofte i flere hundrede meter dræn inden det fortsætter ud i åer og søer – og videre til forskellige udledningssteder. Derved er det meste forsvundet undervejs – trængt ud i den jord hvor industrilandbrugene i forvejen tilfører naturen forskellige sprøjtemidler, kvælstoffer og gylle med bl.a. medicinrester, som dels siver ned i jorden og dels løber til de samme åer, søer og udløbssteder som husstandsspildevandet.  

 

Så længe industrilandbrugene kan få lov til det, er det en urimeligt stor økonomisk byrde at pålægge de enkelte husstande - specielt set i forhold til den lille del af forureningen, vi som beboere bidrager til. Vi bliver færre og færre faste beboere i landsbyerne. Vi bliver flere og flere ældre, der samlet bruger mindre og mindre vand – og derfor også udleder mindre og mindre spildevand. 

 

Spildevandsplanen er imidlertid ikke kun urimelig overfor de enkelte borgere. Den er også politisk uansvarlig, da den vil være stærkt medvirkende til at øge befolkningsflugten væk fra de små landsbysamfund og landdistrikterne.  

Nu må det stoppe.  

 

På vegne af Beboerforeningen: De Søndre Byer på Møn  

Mogens Bengtsson                               

Holtegårdsvej 13, Bissinge                         

4780 Stege