Orientering om spildevand - November 2014: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet

Mandag d. 8. december 2014

                                                                                                    Bissinge 26.november 2014.

 

 

Til Natur og Miljøklagenævnet. 

 

Klage Vedr. Vandplan/spildevandsrensning.

 

 

”Ifølge Vandrammedirektivets forudsætninger (præambler) er der forskellige forhold og behov i EU-landene som kræver forskellige specifikke løsninger. Vandplanlægning en efter vandrammedirektivet skal tage højde for den forskel i geografi og naturforhold der eksisterer i EU`s medlemslande. Med andre ord skal indsatsprogrammerne i de enkelte lande være tilpasset lokale forhold”

 

Beboerne i landsbyerne Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde og Svensmarke (kaldet De Søndre Byer) på Møn, Her repræsenteret af beboerforeningen: De Søndre Byer, klager over, at de lokale forhold ikke er taget i betragtning når Naturstyrelse i sit notat: Lokalt høringsnotat, Forslag til vandplan for hovedopland 2.6 Østersøen afsnit 5. spildevand side 12 sidste afsnit, fastholder sit krav om privat spildevandsrensning for spredt beboelse i forbindelse med at Stege Nor er beskrevet som

”i økologisk dårlig tilstand”.

 

Kravet vil, ifølge Vordingborg kommunes tidligere beregning, koste hver husstand omkring 100.000 kr. Det er ikke blot urimeligt og uansvarligt, det kan heller ikke være i overensstemmelse med vandrammedirektivets intentioner ”om at indsatsprogrammerne i de enkelte lande skal være tilpasset lokale forhold”.

 

Samtidig vil vi klage over, at Naturstyrelsen, i forbindelse med spildevandsrensning har gjort Stege Nor til en sø (kan man bare sådan ændre Danmarkskortet?). Da vi bad om en forklaring blev det dog ændret til, at Stege Nor er betegnet som et marint område, men med sømæssig karakter? (uden at vi har fået en forklaring på hvad det betyder og indebærer). Naturstyrelsens måde at fortolke Stege Nor på, går igen, i forbindelse med lovforslaget til en ny vandplan, hvor Stege Nor er beskrevet under afsnittet om Kystvande, medens det i Naturstyrelsen notat (tidligere nævnt) er beskrevet under afsnittet om søer!

 

 

Vi vil endvidere klage over Naturstyrelsens vurdering og konklusion, dels fordi de ikke accepterer Stege Nor som en del af Østersøens kystvande, som ud over det private spildevand påvirkes af landbrugets udledning af kvælstof, gødning, gylle (som bl.a. indeholder zink, kobber og medicinrester), diverse sprøjtemidler samt slam fra renseanlæg som bl.a. indeholder tungmetaller og plastikrester. Overfladevand fra byerne Stege og Lendemarke og gennemstrømning af havvand fra Stege bugt, samt den luftbårne forurening, men som en sø der kun forurenes af det private spildevand.

 

Endelig klager vi over en manglende klar dokumentation for at Norets ”dårlige økologiske tilstand” alene skyldes den private spildevandsudledning, og at der i Naturstyrelsens vurderinger og konklusion ikke er taget højde for – og ikke er tilpasset lokale forhold, som vandrammedirektivet lægger op til. Som dokumentation for vores klage vedlægger vi bilag; Beskrivelse med bemærkninger til de lokale forhold omkring Stege Nor, samt et tidligere fremsendt høringssvar til Naturstyrelsen.

 

I forhåbning om at Natur og Miljøankenævnet giver os medhold i klagen og at Naturstyrelsen bliver pålagt, at ændre deres afgørelse om det isolerede krav om privat spildevandsrensning til Stege Nor - og trække kravet tilbage. Kun på den måde overholder og opfylder man EU`s målsætning og vandrammedirektivets tekst ”at indsatsprogrammer i de enkelte lande skal være tilpasset lokale forhold”. I vores tilfælde er det de lokale forhold omkring Stege Nor(Demografi, Geografi, Natur, Økonomi, socialt og kulturelt – som det er beskrevet i bilaget) som bør ligge til grund for Natur og Miljøklagenævnets afgørelse.

  

Klagen, bilag og høringssvar er også sendt til folketingets miljøudvalg

Henvendelsen til folketingets miljøudvalg er vedlagt her.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen: De Søndre Byer

Mogens Bengtsson (Formand)

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege

 

 

--------------

 

Bilag: Beskrivelse med bemærkninger til de lokale forhold omkring Stege Nor.

 • De Søndre Byer ligger i et traditionelt landbrugsområde hvor der gennem generationer er
  drevet landbrug omkring Stege Nor, med den derved følgende påvirkning af vandkvaliteten i Noret. Denne påvirkning er øget i takt med at landbruget har ændret sig til industrielt landbrug med svinefarme, som bliver større og større. Denne påvirkning kan læses af naturstyrelsen eget Notat om ændringer i forslag til vandplaner (2010-2015) side 7 om naturstyrelsen bemærkninger: Særligt høringssvar om det faglige grundlag-kvælstof:
  For kystvande vurderes hovedårsagen at være for stor tilførsel af kvælstof. Landbrugets
  udledninger udgør hovedparten af den landbaserede kvælstoftilførsel til kysvande”.

 • Stege Nor er i lovforslaget beskrevet under afsnittet om kystvande, medens det i Naturstyrelsens notat er placeret under afsnittet søer. Under en tidligere dialog med
  Naturstyrelsen har vi fået oplyst at Stege Nor i deres optik er at beregne som en sø, når det gælder det private spildevandsrens. Men er et Nor, når det gælder landbrugets udledning af Kvælstof, gødning, gylle (som bl.a. indeholder zink, kobber, medicinrester), sprøjtemidler samt slam fra rensningsanlæg som bl.a. indeholder tungmetaller og plastikrester). Hvilket bl.a. kan ses i lyset af, at der ikke er stillet krav om randzoner og bræmmer langs med Norets kyststrækning. Senere har Naturstyrelsen i en skrivelse til os, beskrevet Noret som et marint område, men med sømæssigt karakter?

 • Kravet er at det private spildevand bl.a. skal renses for fosfor. Men hvor kommer det fra? Er det tidligere tiders synder der skal renses for? Det er spørgsmål som kræver svar. Vi har bedt Naturstyrelsen om undersøgelsesresultater fra 2006 til 2014, men har ikke fået dem fremlagt. Disse undersøgelser er vigtige i spørgsmålet om hvem der eventuel skal rense. Vi har haft en lille rundspørgen blandt beboerne der viser, at der så at sige ikke i dagens husholdning bliver anvendt vaske – og husholdningsmidler som indeholder fosfor. Hertil skal lægges at industrien selv er begyndt at producere produkter uden indhold af fosfor.

 • Der er ikke i hverken lovforslaget (eller i Naturstyrelsens notat) beskrevet hvor de stoffer kommer fra – og hvem der udleder dem, som gør at Noret bliver beskrevet ”i økologisk
  dårlig tilstand”.  Ud over at pege på den private påvirkning, er der ikke beskrevet, og taget
  højde for påvirkning fra specielt landbruget. Heller ikke påvirkning af gennemstrømningen
  fra det åbne hav hvor bl.a. Stege rensningsanlæg har udløb til Stege bugt, hvor u renset
  spildevand løber videre med strømmen ind i Stege Nor. Vi har tidligere fået oplyst at det
  sker omkring 10/12 gange om året (afhængig af regnmængde). Heller ikke påvirkning af
  overfladevand fra byerne Stege og Lendemarke som udledes til Noret er beskrevet, og der mangler også en beregning af den luftbårne påvirkning. Så grundlæggende må vi påpege, at der dels mangler en ordentlig dokumentation af hvem der er ”synderen” i Norets ”dårlige økologiske tilstand”. Og dels mangler der en ordentlig anelyse af, hvor meget miljø vi får for pengene – når det endelige resultat skal gøres op?

 • Er det rimeligt, at stille krav om, at ”en lille håndfuld” beboere alene skal rense deres
  spildevand medens alle andre der er involveret i Norets tilstand, bare ufortrødent kan
  fortsætte deres påvirkning af vandkvaliteten i Noret? Samtidig vil en ordentlig analyse dels
  vise at Norets tilstand sandsynligt stammer fra ”fortidens syndere” og dels vise, at der er
  sket forbedringer af vandkvaliteten de sidste 10 år! Vi syntes det er et urimeligt krav, som
  for beboerne omkring Noret vil betyde en samlet udgift på omkring 10 til 20 millioner.

 • Demografien og geografien indeholder bl.a. fortællingen om mængden af den spildevand
  som udledes fra de enkelte husholdninger. Ejendommene i området består af huse med
  helårsbeboelse, huse som sælges uden bopælspligt (flexbolig) og sommerhuse.
  Beboergruppen består i stor udstrækning af mennesker i og omkring pensionsalderen, hvoraf ca. 1/3 del kun bor her en lille del af året.  Det betyder bl.a. at der ikke bruges så meget vand (omkring 50/60 kubikmeter pr. husstand om året). Heraf en del som ikke
  udledes (havevanding, drikkevand m.v.). Meget af spildevandet løber til en septiktank eller
  lign. som i snit bliver tømt 2 gange om året. Hertil kommer at boligerne ligger spredt i det
  åbne land, hvilket betyder at spildevandet ofte løber fra et par hundrede meter til flere
  kilometer i markdræn, hvor det forsvinder undervejs, så det er begrænset hvor meget af
  spildevandet der når frem til udløbet i Stege Nor, hvis der overhoved kommer noget!
  Her er dokumentationen også mangelfuld.

 • Demografien siger også, at vi lever i et udkantsområde (som mange kalder det) hvor der er lave huspriser, ingen friværdi (teknisk insolvent) og små indkomster, som gør det svært (for ikke at sige umuligt) at låne på rimelige betingelser. Specielt når man ved, at banker og kreditforeninger stiller krav om fast arbejdsindtægt, friværdi i huset, samt at huset skal
  kunne sælges indenfor 6 måneder. På de parametre vil der være mange som ikke kan betale de omkring 100.000 kr. det vil koste at fastholde kravet om, at det er beboerne der skal betale for, at Stege Nor måske får en ”bedre økologisk tilstand”.

  Det er bl.a. disse lokale forhold og betragtninger, vi mener man skal inddrage i analysen og den politiske beslutning vedrørende rensekrav til beboere i det åbne land.

 

-------------------

 

                                                                                                    Bissinge 26.november 2014.Til folketingets miljøudvalg.

Att. De politiske miljøordførere.

ChristiansborgVedr. Vandplan (2010-2015).

 

Vedlagte klage, bilag og tidligere fremsendt høringssvar er sendt til Natur og Miljøklagenævnet fordi vi klager over, at konklusionen i Naturstyrelsen Notat: Lokalt høringsvar vedrørende rensning af privat spildevand som har udløb til Stege Nor, IKKE er tilpasset de lokale forhold som det er beskrevet i EU`s vandrammedirektiv.

 

Som vi har forstået, tager Natur og Miljøklagenævnet ”kun” stilling til det miljømæssige i klagen i forhold til direktiv, lovforslag og notater, medens det er jer som politikere, der på vegne af jeres partier (og dermed også jeres vælgere) beslutter den endelige lovtekst og fortolkning.

 

Kan I som ansvarlige politikere vedtage en lov som pålægger en lille gruppe borgere, at have til opgave – og betale for det – som eneste gruppe at rense et helt Nor (Stege Nor), så det ændrer karakter fra ”i økologisk dårlig tilstand” til ”god økologisk tilstand” uden at der tages højde for lokale forhold?

 

Et pålæg som vil koste den enkelte husstand omkring 100.000 kr.(Vordingborg kommunes tal) og samlet vil betyde en økonomisk udgift på tilsammen 14-20 millioner. Hvordan tror I det vil påvirke de beboere økonomisk og socialt? Beboere som bor i det område, som tit omtales som UdkantsDanmark, hvor huspriserne er faldet eller stagneret, hvor mange er teknisk insolvent og hvor de fleste beboere er i pensionsalderen og derved ikke har fast lønindtægt. Faktorer som tilsammen betyder, at de ikke kan låne penge på rimelige vilkår i hverken kreditforening eller banker.

 

Hvordan forestiller I jer, at et lille samfund skal kunne overleve at blive pålagt en så stor byrde, samtidig med at der ikke er nogen garanti (eller udsigt til) et forbedret vandmiljø i Stege Nor, når alle andre involverede som er med til at påvirke (og måske har hovedansvaret for) Norets ”dårlige økologiske tilstand” ikke skal bidrage, men blot kan fortsætte som de hele tiden har gjort? Hvad tror I at konsekvenserne bliver for den enkelte borger, for kommunen og for sammenhængskraften i samfundet?

 

Vi er enige i den politiske målsætning om en renere natur, et bedre vandmiljø og rent drikkevand, men samtidig ønsker vi en ansvarlig politik, der skal sikre retfærdighed, fornuft og balance. En politik som ligestiller kravet om forbedring og beskyttelse af miljøet, og borgernes økonomiske, sociale og kulturelle formåen.

 

Derfor anbefaler vi, at I ændre lovforslaget så det sikres, at vandrammedirektivets tekst om ”tilpasset lokale forhold” i stærkere grad indarbejdes i dokumentation, krav og påbud til forbedring af vandmiljøet.

 

Vi forventer et svar, og står selvfølgelig til rådighed for et eventuelt møde med udvalget.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen: De Søndre Byer

Mogens Bengtsson (Formand)

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege

 

Bilag: Klage og bilag til Natur og Miljøklagenævnet samt tidligere fremsendt høringssvar til

           Naturstyrelsen.