Orientering om spildevand - Marts 2015: Indsigelse mod Naturstyrelsens udtalelser over de statslige vandplaner 2009-15.

Mandag d. 6. april 2015

                                                                                               Bissinge 12.marts 2015

Til Natur og Miljøklagenævnet

Rentemestervej 8

2400 København NV

 

Indsigelse mod Naturstyrelsens udtalelser over de statslige vandplaner 2009-15.

 

Indsigelsen er et tillæg til vores klage (ID 68143-vandplan 2,6) (Natur og Miljøklagenævnets sagsnummer NMK-400-00245).

 

Vi er uenige i Naturstyrelsen konklusioner vedrørende notatets afsnit 4.4 om basisanalysen og vandplanernes redegørelse samt afsnit 4.5 om økonomiske analyser og konsekvensberegninger i forbindelse med kravet om privat rensning af spildevand som løber til Stege Nor.

 

4.4 Naturstyrelsen har beskrevet vandkvaliteten i Stege Nor som ”i økologisk dårlig tilstand”. I notatet oplyser Naturstyrelsen at den basisundersøgelse som ligger til grund for analysen er fra 2005/2006 og er foretaget af de daværende amter (Stege Nor-Storstrøms amt). Endvidere skriver Naturstyrelsen:

”Vandplanernes miljømål og indsatsprogrammer bygger som konsekvens heraf på den revision og opdatering af basisanalyserne 2005/2006, der blev foretaget i forbindelse med anden planperiode”.

Men en sådan revision og opdatering mener vi ikke er foretaget i forhold til Stege Nor (vi har ikke af Naturstyrelsen kunne få nogle måleresultater), og derfor må vi konkludere, at den basisanalyse som lægges til grund for analysen ”dårlig økologisk tilstand” strækker sig tilbage til 2005/2006.

Det betyder, at de krav til rensning - som vil komme til koste de enkelte husejere omkring 100.000 kr., dels bygger på et forkert grundlag, og dels ikke har taget højde for den forbrugs – og miljøudviklingen der er sket de sidste 10 år, som bl.a. er beskrevet i det bilag om lokale forhold som er vedlagt vores klage.

 

Til gengæld har vi i februar 2015 selv taget stikprøver af spildevandet fra 8 husstande som udleder til Stege Nor – og alle resultater viser at vi ligger under de grænser som anbefales.

 

Med udgangspunkt i disse syns- og kritikpunkter må vi anbefale Natur og Miljøklagenævnet at give os medhold i vores klage og indstille til Naturstyrelsen, at de nuværende rensekrav bortfalder, og at der skal foretages en ny basisanalyse (for vores vedkommende af Stege Nor), hvor alle de faktorer som er beskrevet i vores klage inddrages.

 

 

4.5 Vedrørende økonomiske analyser og konsekvensberegninger skriver Naturstyrelsen i notatet bl.a. ”Miljøloven stiller ikke specifikke krav om konsekvensvurderinger i vandplanerne”.

Her må vi imidlertid henvise til Proportionalitetsprincippet som Naturstyrelsen selv påpeger i Notatet ” at forvaltningen ved valget mellem flere mulige udformninger af afgørelsens indhold er forpligtet til IKKE at gå videre med hensyn til at påføre borgerne byrder end formålet tilsiger”. Hvordan kan man tage højde for det princip, når vandplanens basisanalyse (i forhold til Stege Nor) bygger på 10 år gamle målinger, samtidig med at man påfører borgerne en regning på 100,000 kr. pr. husstand, vel og mærke uden at kunne dokumentere at formålet opnås?

 

Bemærkningen i Notatet om ” at der i forbindelse med den kommunale udmøntning af vandløbsindsatserne vil blive gennemført konkrete konsekvensvurderinger af de enkelte indsatser med henblik på at sikre, at iværksættelse af de enkelte indsatser ikke vil få utilsigtede negative konsekvenser” kan af flere grunde ikke dække proportionalitetsprincippet.

 

 

For det første tager kommunen ikke vandprøver (det gør kun Naturstyrelsen) og kan derfor ikke udarbejde en basisanalyse.

For det andet, følger kommunerne ukritisk Naturstyrelsen vejledninger og tilpasser deres vandplaner de krav som Naturstyrelsen opstiller – uden at tage hensyn til de lokale forhold som EU's vanddirektiv forudsætter (er beskrevet i vores klage/bilag).

 

Med udgangspunkt i disse syns-og kritikpunkter må vi anbefale Natur og Miljøklagenævnet at give os medhold i vores klage og indstille til Naturstyrelsen, at der i forbindelse med udmøntningen af den enkelte vandløbsindsats skal gennem føres (ud over en ny basisanalyse) en behovsanalyse og en økonomisk konsekvensanalyse (for den enkelte borger) sat i relation til, om formålet med indsatsen opnås. Det er den eneste måde at sikre borgernes retssikkerhed.

 

 

Beboerforeningen: De Søndre Byer

Mogens Bengtsson

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege.