Orientering om spildevand - Maj 2014: Læserbrev - Vi fastholder!!

Torsdag d. 16. oktober 2014

Vi fastholder!!

 

Som udgangspunkt fastholder bestyrelsen for Beboerforeningen: De Søndre Byer:

• At der ikke skal stilles skærpede krav til rensning af det private spildevand fra de
husstande som udleder til Stege Nor. Dels fordi vi mener der mangler dokumentation for hvem der forurener, om behovet for rensning, samt effekten af rensningen.

Hvis en ny offentlig vandplan og en efterfølgende kommunal spildevandsplan fastholder kravet om skærpet rensning, fastholder vi:

• At Stege Nor er et Nor som miljøpåvirkes af flere faktorer, nemlig: Landbrugets
udbringning af husdyrgødning, kvælstof, sprøjtemidler og slam fra kommunale
rensningsanlæg. Overfladevand/regnvand fra byerne Stege og Lendemarke. Inddrivning fra det åbne hav, b.la. overløb fra Stege rensningsanlæg. Udledning af privat spildevand.

Derfor må det undersøges og vurderes hvordan alle fire faktorer – enkeltvis og i samspil påvirker miljøet i Noret.

• At der skal udarbejdes en samlet miljøvurdering for hele området omkring Stege Nor, som indeholde de elementer der indgår i de lovmæssige krav til miljøvurdering, nemlig:

Citat: ”Den biologiske mangfoldighed. Befolkningen. Menneskers sundhed. Fauna. Flora.

Jordbund. Vand. Luft. Klimatiske faktorer. Materielle goder. Landskab. Kulturarv. Kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Samt det indbyrdes forhold mellem samtlige faktorer”.

• At miljøvurderingen, og de forskellige prøver af vandkvalitet og miljøforurening skal
lægges frem til forhøring for beboerne i det område miljøvurderingen er gældende, inden den lægges til grund for udarbejdelse af et oplæg til en spildevandsplan, den offentlige høringsfase og den efterfølgende politiske beslutning.

• At en kommende spildevandsplan skal indeholde en ”Cost Benefits” vurdering, som
beskriver effekten af rensning i forhold til spildevandsplanens mål. Det skal ske for at
sikre, at planen har en væsentlig indflydelse på forbedring af vandmiljøet. Samtidig skal det sikre, at der kan påvises en fornuftig balance mellem de rensekrav planen stiler og de økonomiske omkostninger som pålægges beboerne..

• At de økonomiske udgifter som pålægges den enkelte husstand skal holdes på det mindst mulige niveau. Og at det offentlige (Staten og kommunerne) skal tilbyde forskellige finansieringsmuligheder, så den enkelte husstand har mulighed for at betale.

• At hvis spildevandsrensningen til Stege Nor har til formål, at ”lappe på fortidens synder”, d.v.s. rense op efter tidligere miljøforurening, mener vi, at det er en samfundsopgave og derfor skal rensningen finansieres af staten, på lige fod med andre samfundsmæssige genopretningsprojekter.

 

- Bissinge, 25.maj 2014.