Orientering om spildevand - December 2016: Vil have friske øjne på Vandmiljøet i Stege Nor

Fredag d. 30. december 2016

 

Vil have friske øjne på Vandmiljøet i Stege Nor.

"Det bygger på en fejlfortolkning af tallene, når der stilles store krav til spildevandsudledningen til Stege Nor, mener udvalgsformanden (Thomas Christfort) der nu har bedt miljøministeren om en revudering".


Dette sammen med en indsigelse mod Vordingborg kommunes oplæg til en ny spildevandsplan har resulteret i, at behandlingen af spildevandsplanen er blevet udsat, indtil man har fået nye oplysninger på bordet. Man regner med at tage spildevandsrensningssagen op politisk i anden kvartal 2017.

Indsigelsen som er skrevet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunens lokalråd og tilslutning til den endelige indsigelse fra 15 lokalråd, samt seperate samtaler med udvalgte repræsentanter fra forskellige partier i kommunen, førte til, at en samlet kommunalbestyrelse sendte oplægget tilbage til forvaltningen, og at arbejdsgruppen fik møde med Teknik og Miljøudvalget, hvor vi fik mulighed for at underbygge vores argumentation.

Jeg sad i arbejdsgruppen som repræsentant for Stege og Omegns Lokalråd.
Med dette som udgangspunkt har jeg på vegne af Beboerforeningen skrevet medfølgende
artikel som blev sendt til dagbladet Sjællandske og Ugebladet for Møn.

Politisk mod?
- Får fornuft, ret og rimelighed en ny chance?

Vi vil godt kvittere for at politikerne i Vordingborg kommune er trådt i karakter og flytter focus fra administration til politisk handling i forbindelse med spildevandsrensning i det åbne land - for vores vedkommende Stege Nor. Senest set ved Teknik og Miljøudvalget beslutning om at afvente en endelig afklaring af kravene og at udsætte udstedelse af påbud indtil det er sket, samt formandens brev til Miljøministerne om en revurdering af vandmiljøet i Stege Nor.

Siden 2006 har truslen om, at beboere med spildevandsudløb til udpegede områder ville få et påbud om at rense deres spildevand med et privat spildevandsanlæg, som kunne løbe op i omkring 100.000 kr. pr. husstand - hængt over hovederne på beboerne som et damoklessværd. Årsagen er at Naturstyrelsen har udpeget Stege Nor til at være i "økologisk dårlig tilstand", byggende på gamle målinger tilbage fra årene 2004-06, da det var amterne der stod for målingerne. Med det som udgangspunkt - og de statslige vandplaner har Vordingborg Kommune udarbejdet en spildevandsplan for bl.a. ejendomme i det åbne land.

Lad mig slå fast med det samme, vi er enige i målsætningen om at vi selvfølgelig skal passe
på vores natur, søer,åer, Nor og hav, og samtidig være med til at sikre rent drikkevand - også til kommende generationer. Vi har derfor gentagende gange gennem årene, i al stilfærdighed, bedt om dokumentation for: Hvad behovet er? Hvem er eventuel forurener? Hvilken effekt vil det have på Norets økologiske tilstand? - eller sagt på en anden måde: Hvad får vi for pengene?

Vi syntes det er rimelige krav at stille, inden man forlanger at de boligejere som udleder spildevand ud til Stege Nor skal have en økonomisk udgift på omkring 100.000 kr. pr. husstand og samlet skal "smide" 14/15 millioner kr. ud i vandet i Stege Nor.

Indtil nu har spørgsmålene om dokumentation, ret, rimelighed og fornuft været et spørgsmål mellem beboerne og administrationen. Nu er vi kommet i direkte dialog med politikerne, og med udgangspunkt i et fælles høringssvar til kommunens spildevandsplan, skrevet af berørte beboere, og bakket op af kommunens lokalråd, er de folkevalgte politikere nu blevet mere opmærksomme på berettigelsen af vores krav om dokumentation, nye undersøgelser samt indragelse af ny viden. Hvilket kan ses af de politiske initiativer og beslutninger de allerede har taget.

Nu er den proces som vi længe har ønsket, sat igang, og vi håber på en fortsat god dialog og samarbejde omkring det videre arbejde med at sikre vandmiljøet og naturen, og ikke mindst tryghed for beboerne i den demokratiske proces, der nu er begyndt.

Med venlig hilsen

Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege