Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 28. september 2017

Torsdag d. 5. oktober 2017

Referat af generalforsamlingen i Beboerforeningen: De Søndre Byer

28.september 2017

 

Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.

 

1. Valg af dirigent.

Jørgen Steffensen, Bissinge blev valgt og startede med at konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning.

Vi har haft 2 store sager (dog ikke nye) på dagsordenen i 2016/17 - som har stor betydning for et stort antal beboere/husstande i De Søndre Byer.

 

Spildevandsrensning.

Efter at rensning af spildevand i det åbne land har været sat i bero siden 2014 på grund af bl.a. vores indsigelser og klage, har kommunens administration kommet med et udspil (administrtionsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land) som i princippet har de samme krav som tidligere.

Vi har i samarbejde med borgere på Vestmøn, Østmøn, Præstø og Vordingborg støttet af Landsbyforum (samarbejdsforum for lokalrådene i kommunen) igen gjort indsigelse og denne gang har vi haft - for første gang - politisk medvind for vores indsigelser og synspunkter.

 

Udvalget for Teknik og Miljø har afvist administrationsgrundlaget og pålagt administartionen at følgende:

Før der træffes en afgørelse om at give påbud til en ejendom, vil der altid blive foretaget en konkret måling af den kemiske tilstand af det berørte vandområde.

 

På baggrund af disse målinger foretages en vurdering, der skal omfatte:

1. Påvisning af at tilstanden er forringet som følge af udledning af spildevand.

2. Vurdering af om rensning af husvandsspildevand vil bidrage væsentligt til at vandområdet

opnår dets målsætning.

3..Vurdering af om der er billigere foranstaltninger der kan opnå samme forbedring.

 

Samtidig har kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune har besluttet - og meddelt Miljøstyrelsen at man har udsat indtil der kommer et indtil et nyt tillæg til spildevandsplanen er behandlet og vedtaget - det sker senest efter kommunalvalget.

 

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde og er ved at udarbejde et notet med krav til et kommende administrationsgrundlag og et høringssvar til det kommende tillæg til spildevandsplan hvor de nye politiske krav vil blive indarbejdet.

 

Internet/Fibernet.

Efter at FIBIA har lagt gratis fibernet ud til omkring 80 husstande langs Søndersognsvej og ladet husstande i det åbne land overladt til sig selv, har vi arbejdet med forskellige løsninger.

Vi har fået afprøvet mobilt bredbånd (G4) sammen med TDC som har vist sig at være Ok men ikke kunne dække alles behov. Vi har søgt statens fibernetpulje men fik afslag. og senest har vi søgt den fiberpulje som FIBIA har etableret med penge fra SEAS/NVE.

Her er det lykkes at få godkendt et projekt: Fibernet - de søndre Byer -opland Syd og Øst hvor de husstande som tilmeldte sig projektet har fået tilsagn om at få udbredt fibernet til deres ejendom mod en egenbetaling på 1.995 kr. FIBIA har meddelt at de begynder arbejdet med udlægning af fibernet sidst på året eller i første halvår 2018.

 

Dræbersnegle.

Da der ikke var ret mange der deltog i en fællesbekæmpelse af dræbersnegle sidste år - og da der ikke var mange der udtrykte behov i år, besluttede vi at, vi ikke ville igangsætte noget fælles. Istedet opfordrede vi at man i de områder hvor der var snegle, at man gik sammen i "kampen". Vi informerede samtidig om, at det middel vi plejede at bruge nu kunne købes hos Bauhaus.

Sommersøndage i haven.

 

Vi har haft 2 arrangementer i forbindelse med sommersøndage i haven.

Først en fotokonkurrence om forårslivet i De Søndre Byer hvor flere medlemmer sendte billeder ind og senere stemte om hvilket billede som skulle vinde. Vinderen Gitte Rasmussen, Bissinge fik overrakt en kurv med økologiske varer sponseret af Superbrugsen i Lendemarke.

Den anden aktivitet var en maleriudstilling af blomsterbilleder af Charlotte Rønsbøl, Bissinge. Omkring 80 mennesker mødte op til de 2 arrangementer.

 

15 års fødselsdagfest.

Vi har holdt 15 års fødselsdagfest som startede i en storm som blæste vores telt til alle verdenshjørner. Men selv om vejrguderne syntes vi skulle have modstand viste vores fælleskab at der skal mere til. I samarbejde fik vi rebet festpladsen med borde, stole og grill så selv vejrguderne måtte bøje sig. Da festen begyndte brød solen igennem og omkring 60 personer fik nogle hyggelige timer i hinandens selskab krydret med flæskestegsburgere, pølser, øl og vin.

 

Æblepresning.

For 9`ende år var der gang i æblepressen både i forbindelse med fælles æblepressedage og dels i forhold til at flere og flere selv låner æblepressen. Tendensen fra sidste år om at flere og flere lånte æblepressen gjorde sig også gældende denne gang. Også i år er der mulighed for at vælge melllem de 2 pressemuligheder. Æblepressen er allerede i omløb og der vil blive fællepresning i weekenden

14/15 oktober. Der er sendt orintering ud til medlemmerne og orienteringen findes også på vores hjemmeside.

 

Projekter.

Vi igangsatte projektet: Viben tilbage til De Søndre Byer hvor vi gik i samarbejde med kommunens natursekretariat og fik skabt et projekt som også har fået tilbud om økonomisk støtte. I vores iver fik vi skabt et for stort projekt om vi vurderede at vi ikke kunne magte. Så vi er i gang med en revurdering af projektet. Så må vi se hvor vi lander.

 

Fællesbekæmpelse af Bjørneklo langs med Steg Nor fra Ll. Bissinge til Svensmarke. Vi var gået i samarbejde med kommunen om en eventuel fælles og koordineret bekæmpelse. Det viste sig ikke at være nødvendigt da beboerne allerede enten enkeltvis eller sammen med naboer havde levet op til lovens krav. Problemet lå i forhold til de landbrugsjorder der ligger ned til Noret. Men det er nu også klaret med kommunens hjælp.

 

Vedrørende reetablering af fællesjord (gammel grusgrav) blev det besluttet på sidste generalforsamling at det er en opgave som beboerne i Svensmarke selv må klare - da det kun er dem der kan løse det. Der blev forslået at initiativtagerne skulle indkalde beboerne tilet orienteringsmøde for at finde ud af hvad der kan gøres Beboerforeningen ville selvfølgelig være til rådighed for hjælp og opbakning når der er sket en afklaring.

 

Angående åbning af de gamle Bronzehøje mellem Bissinge og Tøvelde er meldingen fra kulturarvstyrelsen at vi skal have tilladelse fra ejeren af jorden i og omkring gravene, da de ikke er vurderet som kulturarv. Ejeren af arialet (Peter Nøhr Andersen) er blevet spurgt. han var ikke afvisende men vil tænke nærmere over det. Vi afventer svar.

 

Vi er gået i samarbejde med Stege og Omegnslokalråd vedrørende en gangsti/cykelsti rundt om Stege Nor. Vi er blevet inviteret med til lokalrådets møde med kommunen den 5.oktober 2017 hvor de første pejlemærker bliver lagt som senere bliver fulgt op af byvandring hvor vi også vil tage trafikforhold med ind i dialogen - her tænkes f.eks. at få lavet en vejstribe i s-svinget i Tøvelde og måske 40 km. fartbegrænsning på særlige udpegede steder.

 

Organisatorisk.

Organisatorisk ligger vi nu fast omkring 120 husstande som er medlemmer, med en tendens til en lille stigning , da der er kommet flere nye tilflyttere til, som vi møder op hos og byder dem velkommen til De Søndre Byer, udleverer vores lille bog og fortæller dem beboerforeningen. Vi har samtidig indgået samarbejde med Stege og Omegns lokalråds bosætninggruppe om at udlevere deres materiale - som er et mere bredt informationsmateriale vedr. Stege, Møn og Vordingborg.

Vi har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt en række andre møder - specielt i forhold til spildevandsrensning og fibernetprojektet.

 

Med disse ord vil jeg på bestyrelsen vegne sætte beretningen til debat og afstemning.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet var gennemgået og revideret af foreningens revisor.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogle forslag

 

 

5. Valg.

Der var genvalg til:

Formanden Mogens Bengtsson, Bissinge, samt Bestyrelsesmedlemmer Ejvind Jørgensen, Tøvelde

og Jan Holm, Tøvelde

 

6. Eventuelt.

Jørgen Steffensen, Bissinge fortalte om et nyt tiltag fra region Sjælland som går på at skaffe flere frivillige til første hjælp/hjertestarteren i lokalsamfundene og har fået lavet en App som kan bruges til at tilkalde hjælpere hvis uheldet er ude. Jørgen efterlyste frivillige (hjerteløbere) som vil være med til at fremme trygheden i vores område. Jørgen deltager i et kursus som regionen afholde og vil senere give en nærmere orientering. Birger Jacobsen fra Oddermosen oplyste at man har et sådant system i sommerhusområdet med 3 hjerteløbere.

Hvis der er nogle blandt medlemmerne der vil være med så kan man give besked til Jørgen Steffensen på Tel. 21242331.

 

Herudover orienterede bestyrelsen om at man har 2 arrangementer på tanke/planlægningsplan i efteråret og vinter, som går ud på at vise og orientere om 2 projekter som ligger inden for beboerforeningens målsætning om en bæredygtig udvikling for mennesker og dyr i vores område.

 

1. Møn er som det første sted i landet blevet et Unesco Biosfæreområde og da de Søndre Byer

ligger mellem 2 nature 2000 områder - Butchers grund i Østersøen og Stege Nor vil vi arrangere en udstilling og et oplæg som skal gøre det muligt for beboerne at kunne få kendskab til hvad det går ud på og hvordan lokalsamfundet kan bidrage til fremme af biosfæren/naturen.

 

2. Møn vil vi også godt gøre op med overforbruget af plastik. Plastik som på den ene eller anden måde ender i vores madvarer. Handelstandsforeningen i Stege er gået i forvejen med indkøb af bæreposer produceret på majsmel og på den måde være med til at sætte processen igang.

 

Til slut blev blev der luftet en bekymring for at borgerservice i Stege var blevet flyttet til biblioteket og at servicen - som ofte er af privat karakter - foregår ved samme skrank som bogudlån.

Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på sit næste møde, men det blev foreslået, at man allerede stillede spørgsmål på valgmøderne i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

 

 

Dirigenten afsluttede mødet med at takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

 

 

Ref. Mogens Bengtsson.