Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 15. oktober 2020

Mandag d. 26. oktober 2020

Referat af generalforsamling (GF) i De Søndre Byer, torsdag den 15. oktober 2020, kl. 19.00 i Tøvelde Forsamling hus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5.


1. Valg af dirigent og referent.
Formanden bød velkommen. Mogens Bengtsson blev valgt til dirigent og undertegnede, Charlotte Fuglsang blev valgt som referent.
Herefter gik man over til formandens beretning.

 

2. Formandens beretning.
Jørgen Steffensen oplyste, at han på GF sidste år var tiltrådt som formand, fordi ingen andre ønskede posten, og var først rigtig kommet ind i arbejdet efter sin hjemkomst fra Asien medio marts 2020, hvor også Covid 19 satte ind. Året havde således været et stille år særligt pga. Covid 19. Først her i det tidlige efterår var foreningen kommet i gang pga. feriebyprojektet i Hjelm Bugt. Jørgen Steffensen afsluttede sin beretning med at oplyse, at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.
Der var under punktet en kort orientering om foreningens brev til kommunen om feriebyprojektet. GF udtrykte stor tilfredshed med brevet. Der blev fra flere spurgt til, hvordan kommunen har reageret. Indtil videre har kommunen kvitteret for modtagelsen af brevet. Der blev herefter spurgt til den videre proces – herunder om man skulle satse på et møde med kommunalbestyrelsen, hvilket bestyrelsen allerede har inviteret til og stiler efter at kunne få.
Birger Jacobsen fra bestyrelsen kunne tilføje, at den folkelige modstand nu også pågår gennem stiftelsen af facebook-siden ”Hjelm Bugts Venner”, som snarest vil blive organiseret med kontingent m.v.
Dirigenten bad om, at drøftelsen om feriebyprojektet blev taget under punkt Eventuelt, hvilket GF
tilsluttede sig.
Formandens beretning blev herefter godkendt med applaus.

 

3. Regnskabet.
Kasserer Jens Ole Paarup  , præsenterede regnskabet som også var printet til omdeling på GF:
- Indtægter i 2019 incl. videreførsel fra 2018: 12.575 kr.

- Udgifter i 2019 på i alt 5.073 kr.

- Indestående i banken er 7.502 kr.
Det blev i øvrigt oplyst, at foreningens bankkonto nu også er gebyrbelagt.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at §7 vedr. ”Formanden vælges direkte på generalforsamlingen”, blev ændret til, at bestyrelsen selv vælger formanden. Motivationen for forslaget er, at det vurderes at være nemmere at vælge formanden på et efterfølgende bestyrelsesmøde fremfor på en GF, hvor nogle måske kan have svært ved at melde sig. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Der var endvidere enighed om, at ændringen havde virkning fra denne GF.

 

5. Valg.
På valg var Birger Jacobsen og Ole Bjørnholt. Birger var villig til genvalg og blev genvalgt med applaus.
Ole Bjørnholt ønskede ikke genvalg. Jørgen Steffensen, Kjeld Ammundsen og Jan Holm ønskede heller ikke genvalg.

Valgt blev Torsten fra Tøvelde og Eva fra Tøvelde med applaus.
Suppleant blev Rikke fra Oddermosevej nr. 4 og nuværende suppleant Jesper fortsætter.

Det blev oplyst, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Revisor Bent E. Nielsen ønskede ikke genvalg og valgt blev Tom Axelsen fra Bringetoftevej.

 

6. Eventuelt.
Inden drøftelsen af feriebyprojektet oplyste dirigenten Mogens Bengtsson, MB, at der vedr.
spildevandsafledningen for området er en ny vandplan på vej, som kan betyde, at der skal kloakeres i alle landsbyer. MB har som tidligere formand for De Søndre Byer været meget optaget af projektet og dialogen med både kommunen og landbruget. MB tilbød fortsat at være foreningens repræsentant om dette i de fortsatte drøftelser med bl.a. kommunen, hvilket der var fuld opbakning til.
Herefter gik GF over til den fortsatte drøftelse af feriebyprojektet i Hjelm Bugt, som i det følgende er gengivet i nogle hovedtræk.
Der var en række synspunkter og spørgsmål til projektet - herunder om den investor der står bag, som menes at have flere konkurser bag sig, men som indtil videre ikke er særlig synlig. Se også artikel her fra SN den 26.9.2020.
https://sn.dk/Vordingborg/Samler-underskrifter-mod-feriepark/artikel/1360067
Flere mente, at projektets svage punkt er trafikafviklingen, ligesom der savnes en større neutralitet fra kommunen.

Ejvind Jørgensen fra bestyrelsen, bemærkede i den forbindelse, at man jo også kan vise sin modstand over for projektet ved at stemme på de ”rigtige politikere”.
Keld Ammundsen havde et længere indlæg, hvori han lagde vægt på, at projektet slet ikke er
gennemtænkt herunder, at Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning om Planlovens bestemmelser ikke menes at være overholdt. Se en mere indgående beskrivelse af lovgrundlaget via linket neden for – særligt fsva. §5a
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157

 

Tom Axelsen oplyste, at han havde indsendt sit eget brev til kommunen vedr. projektet, idet DARK SKY-certifceringen kan komme i fare pga. projektet. Han nævnte videre, at ingeniørvirksomheden NIRAS er i en dobbeltrolle, idet virksomheden både skal være konsulent på selve byggeriet og udarbejde VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Der var en drøftelse af, hvordan foreningen kan synliggøre sin modstand og dermed få flere allierede i sin modstand. Der blev her opfordret til at bruge pressen, bl.a. SN.dk herunder skrive indlæg til forskellige medier og samtidig lægge dem på facebook siden ”Hjelm Bugts Venner”.

Der blev i øvrigt opfordret til en god tone i debatten.
GF sluttede med, at der blev vedtaget en udtagelse fra GF om, at De Søndre Byer fordømmer projektet, som videreformidles fra bestyrelsen til publicering på SN.dk

 

For referatet,
Charlotte Fuglsang
Rågegårdsvej 2.
charlottefuglsang@hotmail.com