Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 15. oktober 2021

Søndag d. 24. oktober 2021

 

 Referat af generalforsamling (GF) i De Søndre Sogne Byer 15. Oktober
2021 kl. 20:00 i Tøvelde Forsamlings hus


1. Valg af dirigent og referent


Formanden bød velkommen ovenpå en 1 timessocialt samvær i anledning af foreningens 20
års jubilæum, hvor der blev budt på champagne og konditorkage.

Dirigentopgaven overgik til formanden,mens Thomas Nielsen valgtes til referent.


2. Formandens beretning


-Nyhedsbrev udsendt
Udsendt 25. Feb.


-Opkrævning af kontingenter
Lidt sent ude. Valgt at indkræve gennem besøg. Tidskrævende

-Trafiktælling


Foreningen bad kommunen om at iværksætte en trafiktælling. Det blev ikke foretaget.
Parallelt anmodede vi Politiet om hastighedsmåling. Blev foretaget i en time Sct Hans
aftens dag. Der blev målt 12 trafikoverholdelser.


-Naturbaser
Forening følger udviklingentæt. Opgaven er udliceret til et privat firma: Skovdyrkerne.
Der er ikke udpræget enighed om værdien af at få naturbaser i området.


-Vinlaug etableret.
Med Foreningens fulde anerkendelse. Foreningen har støttet lauget i forbindelse med
en ansøgning til kommune om bidrag.
Hanne (formand for Laug) supplerede med, at foreningen er kommet i gang. Mark er
præpareret. Man vil i foråret gå i gang med at tilplante med ca 1200 vinstokke.


-Kloakering i Søndre Byer
Tidligere formand -Mogens -følger processen på nært hold(som informeret om i
nyhedsbrev). Kloakeringen påbegyndes idet kommende år. Og vil strække sig over ca.
1 år.


-Hjertestarter opsat
Vi har foranstaltet opsætning af hjertestarter ved Tøvelde Forsamlingshus. Trygfonden
finansierer apparatet. Foreningen dækker opsætning og efterfølgende forsikring af
apparatet. Forsamlingshuset leverer strøm til starteren. Vi forpligtede os samtidigt til
at uddanne 8 hjerteløbere i området. Der var overvældede interesse, hvor måtte
foretage en udvælgelse. Kurset er afholdt.


-Feriecenter
Foreningen henviser til Hjelm Bugts Venner, som er aktivt udførende på initiativerne
mod projektet.


Beretningen blev godkendt med applaus.


3. Regnskabet

 

Jens Ole Paarup præsenterede en mixet resultatopgørelse og balance.

Resultatopgørelse

Årets indgifter: 5.800 kr

Årets udgifter:3.842 kr

Balance

Årets Resultat1.958 kr

Overført 2019/20207.502 kr

Passiver i alt9.460 kr

Aktiver i alt

Indestående 30/6-219.462,46 kr


Der har været forholdsvis store bankgebyr udgifter ( 55% af årets samlede udgifter) det
skyldes omkostninger i forbindelse med ændring af tegningsrettighederne ved formandsskifte. Udgifterne dækker samtidigt også lignende fra sidste regnskabsår, som ikke
nåede at komme i 2020-regnskabet.


Fra salen (Jesper) blev der opfordret til at gå væk fra at have formel bankkonto, for at gå over
til almindelig kassebeholdning tilhørende tillid til kasserer. Dog påpeget, at det ville give
udfordringer i forbindelse med eventuelle fondsansøgning o. lign.


Det revisor godkendte regnskab blev godkendt af forsamlingen.


4. Indkomne forslag

 

Christine Kau foreslår etablering af festudvalg til planlægning og afvikling af sociale
aktiviteter i foreningen.

KarenSyberg bifaldt initiativet og foreslår, at man bl.a. genoptager ”åbne haver”, som man
praktiserede i starten. Man inviterede medlemmerne ind i hinandens haver henover
sommeren.

Christine forestiller sig et udvalg på 4-8 personer. Spontant meldte det ønskede antal sig til at træde ind i udvalget.


Hermed var forslaget vedtaget og allerede igangsat.


5. Valg til bestyrelse


Jens Ole var på valg. Han ønskede genvalg. Forsamlingen bifaldte med applaus


Ejvind var på valg. Han ønskede ikke genvalg, men villig til at indtræde som suppleant


Jesper, nuværende suppleant villig til at modtage valg til bestyrelsen


Med applaus fra forsamlingen byttede Ejvind og Jesper således plads.

Formanden tog ordet for at takke Ejvind for hans 20 år bestyrelsen og således den suverænt længst siddende bestyrelsesmedlem. Han roste Ejvind for hans evne til at tage imod og byde nye beboere velkommen i området. Som tak fik Ejvind et gavekort til Stege Vin

Ejvind takkede og supplerede med at nævne, at han trak sig for at give nyere kræfter. Han
pointerede samtidigt, at det havde været en stor fornøjelse alle årene at have været en del af foreningen. Specielt opgaven med at inddrive kontingentet med den rige mulighed for at få en snak med områdets beboere.


Ejvind pointerede, at ordningen med saftpresseren fortsatte, som hidtil. Den var i sikre, internt udliciterede hænder.


Ejvind har boet i området siden 1964.

 


6. Eventuelt


Birger Jacobsen orienterede om arbejdet i Hjelm bugts Venner. Tilladelsen til at påbegynde
byggeriet er udskudt til efter kommunalvalget.


Det er sket efter, at Hjelm Bugts Venner har gjort opmærksom på, at det begrænsede antal
lejligheder 200 enheder, blot havde resultere ti, at man fra projektudviklernes siden havde mere end fordoblet antallet af sengepladser i de enkelte lejligheder og dermed i realiteten havde udvidet projektet.


Hjelm bugts Venner arbejder for, at projektet helt stoppes. Man er bevidste om, at selv et
decimeret projekt vil åbne op for senere udvidelser. Dette vil være langt nemmere at opnå,
hvis man allerede er etableret i området.


Det er problematisk, at man vælger at flytte eventuel vedtagelse til efter et valg. Hvis man ikke ønsker feriecentret i Hjelm er den bedstemåde at signalere dette til politikerne på,ved IKKE
at stemme på de partier, der indgår i valgforbundet, som går ind for opførelsen af boligerne.
(Socialdemokratiet, SF, enhedslisten og Radikale).


Det er Hjelm Bugts Venners opfattelse er, at beskæftigelseseffekten på Møn vil være yderst
minimal. Hotelpersonalet vil næppe blive lokalt rekrutteret. Husene vil ankomme til
Klintholm Havn og samlet på stedet af leverandørens egne folk.


Det er et resort koncept, som bygger på,at gæster opholder sig mest muligt på resortet og
derfor frekventerer stedets mangeartede tilbud. Sandsynligheden for, at skatteprovenuet fra
driften af resortet ender i kommunekassen er derfor yderst begrænset.


Investor har købs option på grunden indtil 1. Dec i år.


Der blev fra salen spurgt,om holdningen til planerne på sukkerkogeriet. Birger J. pointerede,
at Hjelm Bugt Venner alene forholder sig til byggeriet i Hjelm Bugt. Projektet i Sukkerkogeriet
handlerom at udnytte allerede eksisterende bygninger og der for af en helt anden karakter.

Franz,som er forretningsfører på Rødkilde højskolen, gør opmærksom på, at deres
hjertestarter er taget ud af drift. De kan simpelthen ikke skaffe batterier til starteren. Han
stiller sig tvivlende overfor den nævnte batteri levetid. De har skiftet 3 gange på 5 år.
Bestyrelsen takker for informationen.


En deltager mener at have observeret flere lastbiler læsset med jord, som kører syd om Noret.
Vedkommende formoder, at kørslerne kan have at gøre med etablering af skibakke øst for
Stege. Dette er på ingen måder befordrende for trafikbelastningen generelt på Søndersognsvej
mv. Flere talte om generne ved den meget og den tung trafik. Det blev også nævnt, at
hastigheden er en udfordring. Hastigheder over 50 km/t larmer ganske enkelt mere. Og her er det de lokale, som er de største syndere.


Jens Ole retter en forespørgsel fra bestyrelsen til forsamlingen om holdningen til kontingent
størrelsen. Der var konsensus om en kontingent på 100 kr (Per Husstand!!).


Mødet blev ophævet kl. 21:04