Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 22. september 2023

Torsdag d. 2. november 2023

 

Ordinær generalforsamling i De søndre Byers Beboerforening

fredag d. 22. september 2023 kl 19:00 i Tøvelde Forsamlingshus

 

Dagsorden

1. Bestyrelsen byder velkommen.

2. Valg af ordstyrer og referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Regnskabet.

5. Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring.

 

6. Valg af bestyrelsen

 

Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendes af generalforsamlingen, er dagsordenen:

 

1. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Schou og Mette Nygaard er på valg og modtager gerne genvalg.

Birger Jacobsen og Thomas Nielsen er ikke på valg.

 

2. Evt. valg af suppleanter.

3. Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant.

 

Hvis betyrelsens forslag ikke godkendes, er dagsordenen:

 

1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Schou og Mette Nygaard er på valg og modtager gerne genvalg.

2. Valg af suppleant.

3. Valg af revisor.

 

7. Eventuelt.

 

----

 

 

Ordstyrer: Mogens Hvidesten Rasmussen

Referat: Poul Erik Munk

 

Bestyrelsens beretning

I den forløbne periode har bestyrelsen haft problmer med konstitueringen af bestyrelsen. Den har således fungeret uden formand, og har også efter den ekstraordinære generalforsamling 17.3.23 fungeret uden.

 

Der har været en del arrangementer:

 

Æblepressedag og -foredrag af Karen Syberg hos Christine Kau og Thorsten Holst på Søndersognsvej.

 

Stjernekigning med 23 deltagere hos Tom Axelsen og Mette Nygaard på Bringtoftevej 2.

 

Åben have på Søndersognsvej 96 hos Tim Anderson og Elisabeth Hemmingsen, der driver B&B og restaurant Hvidegaard Møn.

 

Tårnfalke-kig hos Tom og Mette på Bringtoftevej 2.

 

Åben have på Søndersognsvej 101 hos Peder Ewald og Camilla Bøggild.

 

På den ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget at forhøje kontingentet til 100 kr. pr. husstand.

 

På den ekstraordinære generalforsamling blev der nedsat arbejdsudvalg, der på den ordinære redegjorde for aktiviteterne:

 

Biodiversitetsgruppen

Regina Holm, Filip Lam, Waltraud Andersen og Mogens H. Rasmussen.

Biosfæremøde på Sukkerfabrikken, hvor kravet om “mere natur” på borgernes og kommunens arealer blev drøftet. Kommunen stiller sig i begrænset omfang til rådighed med en maskine til jordbearbejdning for at fremme beplantning af insektvenlige planter.

 

Trafikgruppen

Edel Bjerrum, Falle Hjorth og Bodil Morgenstern.

Gruppen har især forholdt sig til strækningen fra Rødkildevej til Søndersognsvej i Svensmarke. Et trafikspejl i det skarpe sving mellem Rødkildevej og Søndersognsvej ønskes.Byskilt ved Lille Bissinge mangler, idet denne lokalitet er en landsby som de øvrige. Ønske om 40 km zone igennem landsbyerne, og 50 km mellem landsbyerne, så farten holdes nede. Ønske om vejbump ved ind- og udkørsel af landsbyerne.

 

Vi spiser sammen

Anette Kimer, Tina Jørgensen, og Hanne Svejstrup

Der afholdes fællesspisning i Tøvende Forsamlingshus 30.9.23 med – foreløbig – 38 deltagere. Der satses på en menu til max 75 kr. bestående af lokale og økologiske produkter.

 

Festudvalget

Christine Kau, Berit Austen, Tina Sass, Sine Lewis, Till Junkel, Tim Anderson, Mette Nygaard.

Planlagte begivenheder:

Beskærings- og podningsdag i feb. 24

Plante– og frøbyttedag hos Till og Sine i maj 24

Nyt Dark Sky arrangement hos Tom Axelsen på Bringtoftevej 2.

Frøbytte, staude- og plantebyttedag 1.10.23 14-17 hos Till og Sine. Værterne byder på kaffe og te, deltagerne kommer med kage og boller.

Æblepressedag hos Jørgen og Linda Petersen, 2238 9471 søndag 15. oktober 9-16, Oddermose Strandvej 4

På et tidspunkt hvor der ikke sker så meget andet er der forslag om fællesspisning ved Kyndelmisse 2.2.24, evt. som et sammenskudsgilde, hvor deltagerne hver kommer med en ret.

Åben Have arrangementerne fortsætter i 24.

Forslag om fælles spadsere- og cykelture i lokaleområdet, evt med en naturvejleder.

Rundvisning på Museumsgården ved Jesper Schou.

 

Borger- og tilfredshedsundersøgelse

Mette Nygaard og Mogens Bengtsson udarbejder spørgeskemaer og laver en tilfredshedsundersøgelse i De Søndre Byer.

 

Facebook-gruppen

Hans Jørgen Jørgensen har hjulpet Mette Nygaard med oprettelsen Facebookgruppen for De søndre Byer. Thomas Nielsen har meldt sig som administrator.

 

En opdateret introduktionsskrivelse

Karen Syberg og Poul Erik Munk Nielsen vil udarbejde en ny tekst, som kan bruges som introduktion til nye tilflyttere. Den eksisterende tekst er god, men føres up to date med interview med Mogens Bengtsson (tidligere formand), Sune Borregaard og Till Junkel (ny bestyrelse) samt indlæg fra Camilla Bøggild og Peder Ewald om at komme som tilflyttere til området. Desuden et historisk tilbageblik af Jesper Schou. Vi efterlyser illustrationer til pjecen og De søndre Byers hjemmeside, hvor der er plads til et større galleri med motiver fra området.

 

Arbejdsgruppen om pilerensningsanlæg/Pilerensningslauget.

Thomas Nielsen fra foreningen "Naturbaserede spildevandsløsninger ved Stege Nor” redegjorde for situationen, der stadig er uafklaret. Udvalget afventer svar fra Vordingborg Kommune om udsættelse af kloakering. Vi afventer ny plan fra kommunen om vandkvaliteten i Stege Nor.

Mogens Bengtsson har været i dialog med Miljøministeriet, der vil udsende en revideret plan i 2024.

Man vil arbejde for en helhedsplan.

Man har bedt Klima- og Teknikudvalget om en redegørelse, da den spildevandsplan, der foreligger, er uden hjemmel i lovgivningen, som stiller krav om saglighed: Den regionale områdeplan skal påvise forurening af spildevandet i området, og der skal foreligge en plan for håndtering af spildevand.

Kloakeringsplanen er i strid med forvaltningsloven, da denne skal indeholde vejledning om klageret. Desuden har tre husstande ikke udløb til Noret. Man har ikke modtaget noget svar.

Arbejdsgruppen udsender snarest en orientering.

 

Der afholdes et orienteringsmøde om privat spildevandsrensning i Galler Ewald Søndersogsvej 101 den 24.9 samt 30.9 kl. 10-14 ved firmaet Watersystems.

 

 

Regnskabet

Godkendt

Foreningen har nu knap 100 medlemmer

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Et modificeret forslag blev vedtaget:

 

"Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, samt evt. 1-2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen så vidt muligt under
hensyntagen til køn og repræsentation fra de 4 landsbyer, som udgør De
Søndre Byer.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis et medlem har varigt forfald, men kan deltage i
alle bestyrelsesmøder, hvis de ønsker det.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Suppleanter har ikke stemmeret. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal personer, og
der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
Der vælges en revisor og evt. en revisorsuppleant hvert år. Hvis revisoren har varigt
forfald, og der ikke er valgt en revisorsuppleant, påhviler det alle bestyrelsesmedlemmer
ud over kassereren at sikre, at der sker en kritisk revision af regnskabet."

 

Valg af bestyrelsen

Jesper Schou og Mette Nygaard (genvalgt)

Birger Jacobsen og Thomas Nielsen ( fortsætter - ikke på valg)

Sune Borregaard og Till Junkel (nyvalgte)

Hans Jørgen Føns (nyvalgt, ikke til stede på generalforsamlingen)

Bodil Morgenstern (suppleant)

Tom Axelsen (revisor)