Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 24. september 2013

Torsdag d. 24. oktober 2013

Referat af generalforsamlingen i beboerforeningen: De Søndre Byer

24.september 2013

 

Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.

 

1. Valg af dirigent.

Ole Bjørnholt/Svensmarke blev valgt og startede med at konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning.

Kommunen har haft udsendt et oplæg til en ny spildevandsplan til offentlig høring. Vi har indsendt et høringssvar. Oplægget og høringssvar er blevet behandlet i miljøudvalget som skal udarbejde den egentlige rapport til kommunalbestyrelsen. Miljøudvalget har udsat behandlingen til næste møde og har bedt administrationen om at undersøge hvad man gør i andre kommuner samt finde frem til billigere løsninger.

Vi følger og afventer udviklingen

 

Mobil og net forbindelser.

Vi har meget dårlige forbindelser de fleste steder i vores område. Vi har haft møde med kommunen om problemet. Det har ikke ført til noget. TDC har undersøgt området men har givet et negativ svar i forhold til forbedring af mobildækningen (de har sat en G3 antenne op inde på skorstenen på sukkerfabrikken (det skulle give en forbedring – siger de?). De har dog lagt fibernet forbindelse ud til beboerne i Tøvelde og Svensmarke/Oddermosen.. som vil betyde at de har bedre dækning omkring efterårsferien.

 

Vi har været i forbindelse med kommunen vedrørende vedligeholdelse, snerydning og opgradering af vores veje. I modsætning til tidligere var der forståelse for vores problemer og vil undersøge muligheden for opgradering af nogle af vores veje. Vi afventer svar her i efteråret.

 

Dræbersnegle.

Som lovet er vi i år gået til fælles kamp mod dræbersnegle og omkring 40 beboere mødte op og fik bekæmpelsesmidlet udleveret. Tilbagemeldinger siger at der ikke har været mange snegle i år,

men om det er beboernes indsats eller om det er det gode varme vejr der er årsagen, vides ikke?

Men vi er klar igen til næste år – vores snegleekspert Marie Hjort holder sig ajour med udviklingen og bekæmpelsesmulighederne – Tak til Marie.

 

 

Æblepresning.

Sidste år (oktober 2012) pressede vi igen æbler – det blev samlet til omkring 5-600 liter saft.

Også i år vil æblepressen være til rådighed – orientering herom er udsendt.

 

Vi har holdt en gammel tradition med en høst/efterårsfest i hævd, hvor vi mødes til fest og social sammenkomst. Det gør vi også i år det bliver fredag den 4.oktober og vi håber at mange vil deltage – orientering og invitationer er udsendt.

 

Igen i år har vi indgået et samarbejde med forsamlingshuset og teaterforeningen Bøgestrømmen om forestillinger og teatermiddag i forsamlingshuset. I januar forsøgte vi os med en Stand-Up forestilling. Her fik 42 mennesker en god og morsom aften med skuespilleren Mads Keiser i Showet: Tango med Charles.

 

Projekt: De Søndre Byer – Levende landsbyer.

Vi har afsluttet vores projekt om erhverv, kunst og kultur i De Søndre Byer og efter 13 separate udstillinger i forsamlingshuset og Stege kirke afsluttede vi med en fælles udstilling på Møns Bibliotek, som er set af omkring 500 mennesker. Samlet har omkring 2 -3000 mennesker stiftet bekendtskab med livet i De Søndre Byer – derudover har vi skrevet artikler og indlæg i Ugebladet for Møn, Sydsjællands Tidende samt været i P4 Sjælland og TV2 Øst. Alle aktiviteterne er i øvrigt beskrevet på foreningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk

Bestyrelsen takker alle der har været med til det vi vel godt kan kalde en succes.

 

 

Organisatorisk er 84 husstande medlemmer og vi får yderligere tilgang af 39 husstande da beboerne i Oddermosen har meldt sig kollektiv ind. Vi har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt en række andre møder - specielt i forhold til spildevandsrensning, mobil og net forbindelse samt veje.

 

I november vil vi afholde et par førstehjælp/hjertestarterkurser ved Jørgen Steffensen /Bissinge (tidligere Falck redder) og vi har fået kommunen/Stege Sundhedscenter til at indkøbe

en øvelsesdukke, som vi og andre, så kan låne.

 

Den 30.oktober afholder vi I forbindelse med kommunevalget til november et politisk topmøde, hvor alle opstillede partier og lister sender deres spidskandidat (borgmesterkandidater).

Det sker i samarbejde med Stege og Omegns lokalråd. (orientering er udsendt)

 

Den 30.november afholder en vi en teaterforestilling i forsamlingshuset om PH. Det sker i samarbejde med Teaterforeningens Bøgestrømmen. (orientering er udsendt)

 

Ellers vil vi specielt i det kommende år holde øje - og arbejde med de politiske beslutninger - specielt spørgsmålet om spildevandsrensning - som kommer til at berøre vores område og de enkelte beboere.

 

Med disse ord vil jeg på bestyrelsen vegne sætte beretningen til debat og afstemning.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet var gennemgået og revideret af foreningens revisor.            

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.                                  

Der er indkommet forslag om at skrive til Ministeren (Carsten Hansen) for By-Bolig og Landdistrikter vedrørende spildevandsrensningsplanen - herunder de økonomiske og udviklingsmæssige konsekvenser.

Efter et indlæg af Hugo Wendler Petersen, Svensmarke blev det besluttet at rette henvendelse

til ministeriet, med kopi til øvrige ministerier som er involveret.

 

5. Valg.

På valg var Mogens Bengtsson, Bissinge /formand (genvalgt) samt bestyrelsesmedlemmerne Ejvind Jørgensen/Tøvelde (genvalgt) og Jeppe Jungersen/Tøvelde (genvalgt).

 

 

6. Eventuelt.

Formanden oplyste at der skal vælges 2 borgerrepræsentanter til bestyrelsen i Vordingborg Forsyning (som bl.a. har med spildevandsplanen at gøre) og at han var blevet opfordret til at stille op og havde sagt ja. Jan Holm/Tøvelde som havde skaffet stillere opfordrede beboerne til at stemme på Mogens. Det sker elektronisk på Vordingborg Forsynings hjemmeside.

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Referent: Mogens Bengtsson.