Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen den 27.september 2012

Søndag d. 14. oktober 2012

 

Referat af generalforsamlingen den 27.september 2012.

 

Formaneden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Ole Bjørnholt/Svensmarke blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i henhold til vedtægterne.

 

Formandens beretning.

 

Kloakering – Vi har som lovet på sidste generalforsamling holdt øje med udviklingen på dette område.

Den sidste melding fra kommunen er at de ejendomme der har spildevandsudløb til Noret er planlagt til at få en henvendelse fra kommunen i 2014.

Processen er at man får et spørgeskema tilsendt. Svaret herpå sammenlignes med kommunens informationer og der indkaldes til et orienteringsmøde,

hvorefter hver enkelt husstand vil få et påbud om hvad der skal foretages. Påbuddet skal være overholdt indenfor 1 år.

Bemærkning. Emnet blev taget op under spørgerunden – så se her under.

 

TV-signalet – Vi har holdt et orienteringsmøde med en antenneekspert i forbindelse med omlægning til digitalisering og TV2 som betalingskanal.

Vi fik en god orientering om fordele, ulemper og muligheder i forbindelse med omlægningen.

 

Teaterforestilling – Vi har indledt et samarbejde med Teaterforeningen Bøgestrømmen om 1 teaterforestilling om året i Tøvelde forsamlingshus.

I år hed stykket ”forsamlingshuset- historie og udvikling?” stykket blev set af 62 personer.  I 2013 hedder stykket ”Tango med Charles” og forestillingen er den 25.januar.

Orientering er sendt ud og vil blive fulgt op når tiden nærmer sig.

 

Vejnettet – Igen i år har vi været i forbindelse med kommenen vedr. vedligeholdelse og reparation af vores veje. Desværre er der en ringe forståelse for vores henvendelse

Så vi fik kun den sædvanlige lappen huller – som er ved at komme igen. Men vi fortsætter kampen og spejder efter nye muligheder og argumenter.

Alle forslag er velkommen.

 

Solceller – Vi har afholdt et møde om solceller hvor vi fik en god redegørelse om emnet og en del interesserede beboere besluttede at arbejde videre med problematikken.

De vil godt informere om hvor de er og emnet tages derfor særskilt efter generalforsamlingen.

 

Dræbersnegle – Vi havde fået en henvendelse fra en af vores medlemmer om en fælles bekæmpelse af dræbersnegle, som mange steder er et stort problem. Emnet og

Bekæmpelsen bragte stor engagement med sig på mailen – men vi har måtte udsætte den fælles kamp til foråret/forsommeren – så vi vender tilbage når tid er.

 

Æblepresning – Igen i år pressede vi æbler og havde i forbindelse med vores 10 års jubilæum lagt det til Tøvelde forsamlingshus suppleret med et arrangement om æblet

og dets historie. Vi pressede omkring 500 kg æbler om til omkring ca.- 400 liter friskpresset saft. I år er vi vendt tilbage til det tidligere system med presning 3 steder over

3 uger. Orientering er udsendt.

 

Tele og Netforbindelse – Vi har arbejdet ihærdigt for at få sat noget i gang med henvendelse til ministeriet for landdistrikter, Vordingborg kommune, SEAS/NVE og TDC.

Ministeriet henviser til at det er kommunens opgave og forpligtigelse. Kommunens siger de ikke må drive konkurrenceforvridende aktiviteter. TDC fremsendte et forslag

til beboerne i Tøvelde om et forsøg med luftbåren tele/TV/NET forbindelse. Beboerne sagde i samarbejde med beboerforeningen Nej Tak. SEAS/NVE siger at vi ikke er

med i udviklingen omkring fibernet – alligevel er det dem vi bider fat i og har en fastere kontakt med – men nu må vi se. Ministeriet siger at omkring 2015-16 skulle alle

husstande i hele landet have tilfredsstillende netforbindelse???????

 

Organisatorisk – Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og er ved at få indkørt vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk hvor man få et overblik over alle vores aktiviteter.

Der er nu 84 hustande som er medlemmer af beboerforeningen og vi er ved at have en mailliste klar.

 

Aktiviteter – Vi har holdt 10 års jubilæum med udgivelse af et jubilæumsskrift om de 10 års arbejde og aktiviteter, samt givet økonomisk tilskud til deltagelse i sensommerfesten

som vi brugte som jubilæumsfest.

Vi har næsten afsluttet vores store projekt om at gøre set synligt for alle hvad der foregår/sker indenfor erhverv, kunst og kultur i De Søndre byer. Vi har haft 13 arrangementer

(mangler 2) som man kan se på vores hjemmeside.

 

Andre aktiviteter – her skal det næves at vi er Tøvelde forsamlingshus behjælpelig med at søge økonomisk tilskud til etablering af handicapfaciliteter. Projektet koster omkring

200.000 kr.  Foreløbig har vi fået tilsagn om 142.000 i støtte fra henholdsvis LAG-Vordingborg Og LOA-fonden.

 

Med disse bemærkninger blev beretningens lagt ud til debat.

 

Spørgerunden – Det blev foreslået at bestyrelsen skal prøve at få et møde med kommunen for på den måde at komme på forkant med udviklingen, så vi er så godt klædt på som

muligt i det videre forløb. Samtidig blev der foreslået at bestyrelsen skal arbejde på at få etableret et spildevandslaug som kan varetage fælles interesse – både i forhold til

kommunen men også i forhold til forskellige lokale samarbejdsrelationer. Begge forslag bliver taget op på førstkommende bestyrelsesmøde i december.

 

Fibernet – Her blev der foreslået af bestyrelsen skal arbejde videre med ideen om fibernet og at man skal fortsætte arbejdet/presset på SEAS/NVE.

 

Med denne debat blev beretningen godkendt

 

Regnskabet – som var revideret og godkendt af foreningens revisor blev fremlagt, gennemgået og godkendt uden kommentarer.

 

Indkomne forslag - Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Valg – Ole Bjørnholt/Svensmarke, Finn Reinholdt/Bissinge og Mette Nygaard/Tøvelde blev alle genvalgt uden modkandidater.

Bemærkning: Der blev i forbindelse med valget opfordret til at finde nye kandidater til bestyrelsen – da en del af de nuværende ikke genopstiller – herunder også formanden.

 

Eventuelt – På baggrund af et indbrud i Bissinge blev det foreslået beboerne at ”holde øjne og ører åbne” i forhold til unaturlig adfærd og holde et øje med hinanden og hinandens

Ejendom. Bestyrelsen vil senere vende tilbage med vores tidligere projekt om NABOHJÆLP (se jubilæumsskriftet under 2.september 2002 – side 3)

 

Referent.

 

Ole Bjørnholt (dirigent)