Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 19. september 2015

Mandag d. 19. oktober 2015

 

Referat af generalforsamlingen i Beboerforeningen: De Søndre Byer

23.september 2015

 

Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.

 

1. Valg af dirigent.

Ole Bjørnholt/Svensmarke blev valgt og startede med at konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning.

 

Vi har fået afvist vores sag hos Natur og Miljøklagenævnet med den kommentar at de ikke har kompetance til at kunne behandle klagen!!!!!!!

 

Da hele polimikken drejer sig om Naturstyrelsens påstand om Stege Nors " dårlige økologiske tilstand", har vi (får at have konkrete argumenter til det videre forløb) købt et vandanalysesæt og foretage vandprøver forskellige husstande som har spildevandsafløb til Noret - alle stederne ligger vi under den anbefalede værdi i følge den medfølgende vejledning.

 

Sidste nyt er at kommunen nu har sendt afløbsregistrerngpapirer til de husstande som de mener har spildevandsudløb til Stege Nor. Vi kontaktede kommunen pr. telefon for at få en orientering om hvad "de har gang i". Vi fik oplyst, at da Naturstyrelsen fastholder deres rensningskrav fortsætter kommunen det igangsatte forløb. Samtidig fik vi oplyst at der ikke sker noget konkret indenfor de næste 2 år (man skal være færdig med Præstø fjord området først). Sagen kan læses og følges på vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk.

 

Hjertestarteren er ført "op til date" (nye batterier og elektroder)) og er nu hængt op udendørs på forsamlingshuset indgangsside.  Der er sendt information ud om at det er sket. Vi fik økonomisk støtte på 5.000 kr.fra Stege og Omegns lokalråd.

Vi takker Stege og Omegns lokalråd for støtten.

 

 

MRSA – møde.

Flere medlemmer havde anbefalet bestyrelsen at arrangere et møde om MRSA/Svinebakterien, fordi vi jo bor i et område med stor svineproduktion. 30 medlemmer var mødt op for at høre overlæge dr. med Jenny D. Knudsen, Bissinge orientere om de forskellige problemstillinger vedrørende MRSA. Invitationen og et resume af mødet kan læses på vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk.

Vi takker Jenny for orienteringen.

 

Mobil og Internet.

Mobildækningen er status Que, der er desværre ingen afklaring. På Internet område fik vi kontakt til FIBIA sam gav os et tilbud om fibernet for 0 kr til De Søndre Byer. Desværre kom det ikke til at gælde for alle husstande. tilmeldte sig.

 

Den sidste melding er, at de 82 husstande som ligger indenfor det område FIBIA har udvalgt får fibernet til 0 kr. Alle andre (de 46 husstande som også tilmeldte sig, men som i første omgang lå udenfor det udvalgte område får IKKE tilbuddet, men vil individuel få et tilbud som indeholder en egen financiering.

 

Dark Sky Møn og Nyord.

Dark Sky Møn og Nyord er et ny projekt som skal sætte Møn og Nyord på ”Verdenskortet” Vi ligger nemlig i et unikt område i forhold til at bevare en mørk nattehimmel og der igennem også en klar stjernehimmel. Bestyrelsen vil godt bakke projektet op.

 

Derfor har vi afholdt 2 arrangementer med Tom Axelsen/Tøvelde som er en af initiativtagerne til projektet. Først et informationsmøde og senere et aften/nat arrangement med at kigge på stjernehimlen. begge arrangementer foregik hos StaySail/Svensmarke. Omkring 50 medlemmer deltog i de 2 arrangementer. Et resume af informationsmødet kan læses på vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk.

Tak til Tom for hans orientering og engagemnet og til StaySail for at lægge "hus og omgivelser til".

 

Dræbersnegle.

Vi er lidt senere ude end vi plejer. Det skyldes at vi næsten ingen henvendelser modtog i forsommeren, men nu er ønsket om fælles bekæmpelse af dræbersnegle igen blevet aktuelt, da flere og flere medlemmer nu er plaget af sneglene. Vi arrangerer derfor, i samarbejde med Marie Hjort/Bissinge en "dræbersnegle dag" Lørdag den 3.oktober 2015. Information er udsendt.

Vi takker Marie Hjort for hendes store engagement.
Æblepresning.

Igen i år (2014) var der gang i æblepressen. 20 husstande fik presset deres æbler og det blev til omkring 8-900 liter saft. Også i år vil æblepressen være til rådighed i oktober, både ved en fælles æblepressedag og til udlån for personlig presning. Information er udsendt.

 

Bogen om de Søndre Byer.

Vi har fået genoptrykt bogen i 50 eksemplarer med velvillig bistand fra vores leverandør. Bogen bruges i forbindelse med at vi byder nye beboere velkommen til De Søndre Byer. Der ud over kan den købes for 30 kr. i Den Lille Cafe, Søndersognsvej 44,  eller hos formanden, Holtegårdsvej 13.

 

Camønoen.

Vi har bakket op om projektet som dækker 175 km gå ruter på Møn, Nyord og Bogø og ligger i Møns Museums regi. der kommer 2 hvile/rastepladser i vores område (Søndersognsvej 44 og Holtegårdsvej 13. projektet åbner den 18.juni 2016. I får nærmere information når tiden nærmer sig.

 

Organisatorisk er der nu 120 husstande som er medlemmer. Vi har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt en række andre møder - specielt i forhold til spildevandsrensning og fibernetprojektet.

 

Med det stigende antal medlemmer har vi problemer med at ”kradse” kontingentet ind – ikke på grund af beløbets størrelse, men fordi medlemmerne ikke træffes hjemme når vi dukker op. Vi har derfor besluttet (efter 1-2 besøg) at "smide" en seddel i postkassen med en besked hvor man kan betale. De som vi stadigvæk ikke kommer i kontakt med vil få en sidste henvendelse på mail.

 

Den nye hjemmeside fungerer nu perfekt. Dog mangler vi at få skiftet og sat nye billeder ind.

I den forbindelse vil vi sige tak til dem som har sendt billeder ind. Selv om vi har fået tilsendt mange billeder - heraf de fleste af vores unikke natur, efterlyser vores billedredaktør nogle billeder, hvor der også er mennesker på - vi er jo trods alt  en forening som består af mennesker.

Har du sådanne billeder så send dem til Mette Nygaard på mail: bringtoftegaard@gmail.com

 

i Forlængelse af vores engagemnet i forbindelse med Camønoen har vi etableret et lille kultursted i Det Gamle Karetmagerhus på Holtegårdsvej 13. Meningen er at holde udstillinger som fortæller om vores område og viser forskellige sider af kunst og kultur skabt af beboerne i De Søndre Byer. Vi har holdt den første udtilling som blev besøgt af omkring 160 mennesker. Den næste udstilling tænkes i forbindelse med æblepresning - og er ved at blive etableret. Information er udsendt. 

 

Med disse ord vil jeg på bestyrelsen vegne sætte beretningen til debat og afstemning.

Beretningen blev godkendt.3. Regnskab.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet var gennemgået og revideret af foreningens revisor.            

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Formandens harddisk brød sammen og bestyrelsen bevilligede 3.000 kr. til nyindkøb, vi vil godt have generalforsamlingens godkendelse af bevillingen. Beløbet indgår på næste års regnskb.                               

Bevillingen blev godkendt

 

5. Valg.

Formanden Mogens Bengtsson, Bissinge - blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer Ejvind Jørgensen, Tøvelde - blev genvalgt

                                             Jeppe Jungersen, Tøvelde. Modtog ikke genvalg.

                                             Jan Holm, Tøvelde - blev genvalgt

                                             Birger Jacobsen, Oddermosen - blev nyvalgt

 

6. Eventuelt.

Her var ikke nogen emner op til debat, men snakken gik løst og fast, specielt i forhold til fibernet situationen vedrørende muligheder for at få alle husstande med på samme betingelser.Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Referent: Mogens Bengtsson