Generalforsamlinger - referater - Referat af generalforsamlingen 27. september 2016

Tirsdag d. 4. oktober 2016

Referat af generalforsamlingen i Beboerforeningen: De Søndre Byer 27.september 2016

 


Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.

 


1. Valg af dirigent
Ole Bjørnholt/Svensmarke blev valgt og startede med at konstaterede at generalforsamlingen var
indkaldt i henhold til vedtægterne. Og gav derefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning


Spildevandsrensning.
Vordingborg kommune har haft en revideret spildevandsplan til høring, hvor de som udgangspunkt fastholder privat spildevandsrensning til bl.a. Stege Nor. For De Søndre Byers vedkommende er starttidspunktet flyttet til 2018. Vi har i samarbejde med lokalrådene på Vestmøn og Præstø skrevet et høringssvar, som sammen med et brev til borgmesteren er sendt af
Landsbyforum på vegne af 15 lokalråd ud af 16 lokalråd i Vordingborg kommune.

Brev og Høringssvar kan se på vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk. ligesom man her kan
holde sig ajour med udviklingen.

Mobil og Internet
Vedrørende mobildækningen er der er desværre ingen afklaring. Men kommunen har indkøbt en kuffert med 4 forskellige mærker og udbydere så man har mulighed får at afprøve forskellige løsninger. Vi har fået et medlem i Bissinge til at afprøve systemet. Hvis andre er interesseret kan man henvende sig til Stege og Omegns lokalråd for at låne kufferten.

På Internet område er der nu etableret fibernet gennem FIBIA i de husstande som lå indenfor et udvalgt område. Det drejer sig om omkring 80 husstande, resten er mere eller mindre overladt til
sig selv. Nogle husstande har bl.a. afprøvet/benytter et tilbud fra TDC om mobilt bredbånd (G4).
Bestyrelsen har dog ikke ligget på den lade side, men fulgt udviklingen og har bl.a deltaget i
forskellige orienteringsmøde hos udbydere og Energistyrelse i forbindelse med den statslige bredbåndspulje. Det har bl.a. udmøntes sig i at vi har lagt et projekt ud: Fibernet-Bissinge Syd som dækker 20 husstande i og omkring Holtegårdsvej. Vi har fået et tilbud fra TDC som vi kigger på.

 

Sommersøndag i haven
Vi har afholdt et arrangement i Det gamle Karetmagerhus, Holtegårdsvej i Bissinge som vi koblede sammen med en udstilling om Dark Sky, som er et projekt vi bakker op om. Omkring 40 mennesker mødte op til søndagens arrangement, og senere har yderligere 20 mennesker set udstillingen.
Vordingborg kommune og Fanefjordsparekassefond har støttet udstillingen.
Vi vil prøve at lave et ligende arrangement til næste år.

 

Udstillinger
Ud over Dark Sky udstillingen har vi også haft udstillet arbejde og værker af lokale kunstnere fra Bissinge, Tøvelde og Svensmarke. Omkring 100 mennesker har samlet set disse udstillingerne.

 

Dræbersnegle

I år har vi haft 2 samlinger i forbindelse med en fælles bekæmpelse af dræbersnegle. En i oktober 2015 og en i agust 2016. Sidstnævnte havde ikke så stor tilslutning. Er vi begyndt at have has på
problemet?
Igen var det Marie Hjort, Bissinge som stod for aktivitetet, og vi takker for hendes store engagement.

 

Æblepresning
På 8`tende år var der gang i æblepressen både i forbindelse med fælles æblepressedage og dels i forhold til at flere og flere selv låner æblepressen. Også i år vil der blive presset æbler i oktober, der sendes information ud i uge 29.

Camønoen
Vi har bakket op og deltaget i forarbejdet til projektet som dækker 175 km gå ruter på Møn, Nyord
og Bogø. For vores område er der etableret en Camønoplads i forbindelse med Den Lille Cafe i
Tøvelde Gl. Skole hvor man kan få mere at vide om projektet ved at kontakte Regina Holm.


Naturprojekter
Forskellige medlemmer har stillet 4 forslag om naturprojekter.

1. Viben tilbage - et vådområdeprojekt mellem Holtegårdsvej og Vagtbovej. der har været søgt støtte hos naturstyrelsen til et forprojekt. Det blev et afslag men da kommunen har vist interesse for projektet arbejdes der videre med ideen.

2. Fællesbekæmpelse af bjørneklo langs med Steg Nor fra Ll. Bissinge til Svensmarke. Bestyrelsen har været i forbindelse med kommunen som har vist interesse for et samarbejde hvis beboerne kan blive enige om at være med. Der vil blive sendt spørgeskema rundt til de berørte lodsejere.

 

3. Reetablering af fællesjord (gammel grusgrav) i Svensmarke.

4. Åbning af bronzehøjen(ne) bag/ved siden af spejdergrunden/sportspladsen.

De sidste 2 projekter behandles under indkomne forslag, da der er kommet forslag til dette punkt.

Organisatorisk
Organisatorisk ligger vi nu fast omkring 120 husstande som er medlemmer. Vi har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt en række andre møder - specielt i forhold til spildevandsrensning og fibernetprojektet.

Hjemmeside
Vores hjemmeside redaktør Mette Nygaard på mail: bringtoftegaard@gmail.com efterlyser
stadigvæk billeder fra vores område med mennesker på.

Med disse ord vil jeg på bestyrelsen vegne sætte beretningen til debat og afstemning.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab
Kassereren fremlagde foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet var gennemgået og revideret af foreningens revisor.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Her var kommet 2 forslag.

1. Reetablering af fælles jord (gl. grusgrav) i Svensmarke.
Da grusgraven (en del af den) er fælles jord for beboerne i Svensmarke, og da det er dem der skal beslutte hvad og hvordan den skal udnyttes og vedligeholdes i fællesskab, blev det besluttet, at initiativtagerne må starte med at indkalde beboerne til et møde hvor man må blive enige om hvad fællesjorden skal bruges til.
Initiativtagerne overvejer det videre forløb

2. Åbning af gravhøjen(e) i Tøvelde.
Man syntes at det var en god ide, men at man først må undersøge formalia, inden man fortsætter et eventuel projekt. Bestyrelsen har skabt kontakt til Kulturarvstyrelsen, som har med fortidsminder at gøre og er ved at undersøge muligheder og betingelser.
Bestyrelsen og fortsætter afdækningen, inden der tages yderligere beslutninger.

 

5. Valg
Bestyrelsesmedlemmer

Ole Bjørnholt, Svensmarke - blev genvalgt
Jørgen Steffensen, Bissinge - blev genvalgt
Mette Nygaard, Tøvelde - modtog ikke genvalg,
istedet blev Peder Ewald Hansen, Svensmarke valgt.

Som ny Suppleant, i stedt for Finn Reinholdt, Bissinge som er
afgået ved døden, blev Kjeld Ammundsen, Bissinge valgt.

Vi takker Mette for hendes indsats i bestyrelsen og har iøvrigt aftalt med hende, at hun fortsætter
med at være ansvarlig for beboerforeningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk

 

6. Eventuelt
I forbindelse med debatten om hvad vi har at byde på og seværdigheder blev der efterlyst et
bredere samarbejde med Stege og Omegns lokalråd (det hedder jo også omegn) om, hvordan vi kan bruge hinanden i forhold til lokale beboerers ønsker og engagement samt i relation til at tiltrække turister til vores område.
Bestyrelsen går i "tænkeboks" og vil snakke med bestyrelsen i lokalrådet.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.